Destruering av skumvätskor med PFAS

Nyhet 2023-03-29
I maj 2022 kontaktades Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med en förfrågan om hur mycket skumvätska med PFAS som uppskattades finnas inom förbundet. I september kom beskedet att allt skum skulle hämtas och skickas på destruktion senast i november.

För SBFF innebar det en logistisk utmaning när 14 300 liter skum från släckbilar, dunkar och fat skulle skickas till destruktion, samtidigt som verksamheten behövde bibehålla resursen skumvätska inom våra medlemskommuners geografiska område. En handlingsplan upprättades för att beakta alla moment och utmaningar i samband med tömningen av skum på våra stationer.   

Vidare kvarstod problemet med att rengöra de kontaminerade tankarna från PFAS, vilket inte omfattades av MSB:s förfrågan och uppdrag. För SBFF medförde destrueringen av skum att 26 fordon behövde rengöras. Ytterligare en utmaning var att inga tydliga gränsvärden för godkänt resultat vid rengöring kunde återfinnas vare sig nationellt eller inom EU.

Ett omfattande arbete med att hitta en lösning för att sanera tankarna påbörjades, vilket resulterade i att SBFF kom att ingå i ett pilotprojekt för en metod som utvecklas av företaget LifeClean International AB. Företaget fick i uppdrag att sanera mer än hälften av tankarna och när resultatet visade på en reducering av PFAS med 99,99 procent kunde inget annat än en succé konstateras. Efter sanering har tankarna återfyllts med ett ekologiskt skum.  

Bakgrund

Anledningen till MSB:s förfrågan var att myndigheten hade fått i uppdrag av regeringen att under 2022 destruera skumvätskor med PFAS, vilket är ett släckmedel som används inom räddningstjänsten. Insamlingen av skumvätskor med PFAS kommer att fortsätta under 2023 då det har visat sig att mängden skum inom Sveriges räddningstjänster var mycket större än beräknat. För att finansiera destrueringen har MSB fått bidrag från Naturvårdsverket. 

Relaterade länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Släckmedel för räddningstjänst (msb.se)

LifeClean International AB, LifeClean Desinfektion - Effektivt desinfektionsmedel - LifeClean

Kontakt SBFF

Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg 

E-post: froukje.bouius@sbff.se

Telefon: 08-721 22 08

Tillbaka till arkivet