Extern utredning av räddningsinsatsen i Kagghamra

Nyhet 2021-10-21
Under perioden 23 december 2020 till och med 25 mars 2021 bedrev Södertörns brandförsvarsförbund en räddningsinsats mot brand i avfallshög på fastigheten Ström 1:1, Kagghamra, i Botkyrka kommun.

Insatsen har, på uppdrag av Södertörns brandförsvarsförbund, granskats av representanter från Uppsala brandförsvar och Storstockholms brandförsvar som nu har presenterat sin olycksutredning.

Syftet med utredningen har varit att utvärdera räddningsinsatsens genomförande med samverkande organisationer och myndigheter. Därtill hur förbundets organisation med tillhörande rutiner och arbetssätt fungerat internt och i samverkan med externa parter och allmänhet. Vidare har utredningen syftat till att ta fram erfarenheter som kan leda till ett lärande och samtidigt identifiera eventuella brister i rutiner, instruktioner och arbetssätt och vid behov hur dessa kan förbättras.

Södertörns brandförsvarsförbund kommer nu att gå igenom utredningen och fånga upp dess slutsatser och rekommendationer för att säkerställa att lärdomarna från räddningsinsatsen bidrar till att vi ytterligare stärker vår förmåga vid komplexa händelser.     

Utredningen i sin helhet kan du läsa här.

Tillbaka till arkivet