Räddningsregion östra Svealand – nytt namn på utökat samarbete för ökad trygghet

Nyhet 2021-10-26
Räddningsregion östra Svealand är det nya namnet på ett gränsöverskridande samarbete där nio räddningstjänster ingår. Samarbetet innebär att de ingående räddningstjänsterna, med totalt 82 brandstationer och 32 räddningsvärn, nu arbetar hand i hand för ökad säkerhet och trygghet i samhället.

Genom samarbetet och det nya namnet skapar de ingående räddningstjänsterna goda förutsättningar att bygga och utveckla ett starkt och effektivt nätverk av samverkande räddningsresurser i östra Svealand där en stor del av Sveriges befolkning bor. Därigenom höjs den samlade beredskapen och förmågan att på ett effektivt sätt kunna leda och hantera påfrestande händelser i regionen, liksom möjligheten att kunna samverka inom andra viktiga områden. Det är en positiv utveckling, både för den som vill kunna ge hjälp och ta emot hjälp från andra.

- Samarbetet innebär att våra medborgare får en räddningstjänst som blir än mer slagkraftig och robust. Att kunna få hjälp från kringliggande räddningstjänster och att kunna ge liknande stöd tillbaka, oavsett kommuntillhörighet, ger bättre förutsättningar att uppnå ett så bra resultat för medborgarna som möjligt vid en omfattande och utdragen händelse, säger Henrik Lindström, räddningschef för Södertörns brandförsvarsförbund.  

Nära samverkan ger ökad krisberedskap

Händelser som kräver effektivt samarbete mellan räddningstjänster kan till exempel vara stora skogsbränder och naturkatastrofer, stora komplexa olyckor i stadsmiljö och situationer där flera resurskrävande händelser pågår samtidigt. Men det finns även fördelar med att ha ett nära samarbete i vardagen.

Genom att samarbeta och öva tillsammans i vardagen lär räddningstjänsterna känna varandra på ett personligt och organisatoriskt plan. Det gör att kugghjulen i de olika organisationer snabbt kan jacka in i varandra och arbeta synkroniserat i ett brett spektrum av scenarier – allt ifrån enskilda bostadsbränder till samhällskris eller krig.

Samarbetet går därigenom i linje med lagen om skydd mot olyckor (LSO) där det från och med årsskiftet ställs nya krav på ökad förmåga till ledning av kommunal räddningstjänst och krav på ökad samverkan mellan räddningstjänstverksamheter i syfte att stärka Sveriges totala förmåga.

Flera positiva effekter

Andra positiva effekter av ökad samverkan är att de ingående räddningstjänsterna kan dela kunskaper och uppnå en högre samlad effekt inom till exempel arbetsmiljöområdet, rekrytering samt inom utbildning och övning. Det finns även samordningsvinster inom det viktiga olycksförebyggande arbetet som bedrivs året runt och som syftar till att förhindra att olyckor överhuvudtaget inträffar.

Bra utgångsläge för fortsatt samarbete

Att samarbeta är i sig inget nytt för de nio räddningstjänster som ingår i Räddningsregion östra Svealand. Bland annat finns det sedan tidigare ett samverkansavtal om operativ samverkan i regionen, gemensamma befälsutbildningar och ett samarbete kring förebyggande brandskydd. De nio räddningstjänsterna är anslutna till två räddningscentraler; Räddningscentral mitt (RCM) i Täby och Räddningscentralen Stockholms län (RCSL) i Vårby gård. De två räddningsledningssystemen ska arbeta gemensamt, enhetligt och samstämt.

Ytterligare steg framåt under hösten

Inom kort tar de ingående räddningstjänsterna ytterligare steg framåt i samarbetet. Under hösten ska ett regionalt styrdokument för gemensam syn på ledning vid insatser fastställas.

Genom det gemensamma ledningsdokument skapas det bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga att bibehålla god beredskap i regionen.

Styrdokumentet ska bland annat bygga på lärdomar från utredningar av större olyckor i landet samt på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) handbok Enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst (ELS).

Räddningstjänsterna i Räddningsregion östra Svealand fortsätter därmed dra nytta av de ingående delarnas samlade styrka i arbetet med att leda utvecklingen nationellt i ett brett spektrum av frågor med bäring på ökad trygghet i samhället.

- Tillsammans med övriga organisationer som ingår i Räddningsregion östra Svealand kommer vi gemensamt att fortsätta utvecklas och med vår samlade förmåga uppnår vi en högre effekt inom flera områden. Därigenom ges förutsättningar för medborgarna att kunna känna sig ännu säkrare och tryggare i samhället, säger Henrik Lindström.   

Ingående räddningstjänster i Räddningsregion östra Svealand (RRÖS)

  • Brandkåren Attunda
  • Räddningstjänsten Enköping-Håbo
  • Räddningstjänsten Gotland
  • Räddningstjänsten Norrtälje kommun
  • Räddningstjänsten Sala-Heby
  • Storstockholms brandförsvar
  • Södertörns brandförsvarsförbund
  • Sörmlandskustens Räddningstjänst
  • Uppsala brandförsvar

Bildtext: Karta över Räddningsregion östra Svealand

Tillbaka till arkivet