Rök- och luftmätningar i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyhet 2021-01-14
Dokumentet avser redovisa, till dagens datum 2021-01-14, genomförda rök- och luftmätningar och dess resultat med koppling till branden på fastigheten Ström 1:1 i Kagghamra, Botkyrka kommun.

Med i dokumentet finns även den bedömning och tolkning som Socialstyrelsens medicinska
expertgrupp avseende kemiska händelser har genomfört i samråd med räddningstjänsten. Medicinsk expertis har bistått räddningstjänsten utifrån deras kunskapsområde för att utgöra beslutsunderlag för räddningstjänstens slutsats och åtgärder.
Följande tolkningar, bedömningar och slutsatser som redovisas baseras på de mätningar som hitintills har genomförts och de fakta som idag finns att tillgå. Det kan komma att genomföras fler och nya mätningar av luftkvaliteten vilket skulle kunna medföra att andra tolkningar, bedömningar och slutsatser görs.

Läs dokumentet i sin helhet.

Tillbaka till arkivet