Uppdatering Rök- och luftmätningar i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyhet 2021-01-22
Dokumentet avser redovisa genomförda rök- och luftmätningar och dess resultat med koppling till branden på fastigheten Ström 1:1 i Kagghamra, Botkyrka kommun.

Dokumentet avgränsas till att enbart redovisa de rök- och luftmätningar som skett med räddningstjänsten som utförare och/eller beställare utifrån att räddningstjänst föreligger inom ramen för Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Med i dokumentet finns även den bedömning och tolkning som Socialstyrelsens medicinska expertgrupp avseende kemiska händelser har genomfört i samråd med räddningstjänsten. Medicinsk expertis har bistått räddningstjänsten utifrån deras kunskapsområde för att utgöra beslutsunderlag för räddningstjänstens slutsatser och åtgärder.
Följande tolkningar, bedömningar och slutsatser som redovisas baseras på de mätningar som hitintills har genomförts och de fakta som idag finns att tillgå. Det kan komma att genomföras fler mätningar och nya typer mätningar av luftkvaliteten vilket skulle kunna medföra att andra tolkningar, bedömningar och slutsatser kan dras.

Läs dokumentet i sin helhet.

Tillbaka till arkivet