Avgifter

Avgifter för kostnad i samband med prövning av tillstånd är samma i alla våra medlemskommuner.

Grundavgift

Grundavgiften ska täcka vår arbetskostnad för att hantera din ansökan. Den måste alla som söker tillstånd betala oavsett om de beviljas tillstånd eller inte. I grundavgiften ingår administration, arkivhållning, handläggning, beslut och en avsyning om ärendet kräver det, inklusive resekostnad. Vid ansökan om explosiv vara ingår ett platsbesök/avsyning.

Om vi behöver lägga ner mer tid i ditt ärende för att din ansökan inte är komplett så att får du betala för den tiden. Detsamma kan gälla om din verksamhet är komplicerad och därför tar mer tid att handlägga.

Avgifter brandfarliga och explosiva varor

Grundavgift 
Nytt tillstånd (1): 4 080 kr (exkl. moms)
Förlängning av befintligt tillstånd (2): 3 060 kr (exkl. moms)
Timavgift (3): 1 020 kr (exkl. moms)

1. Grundavgift är den minsta avgift som du betalar och förutsätter att din ansökan är komplett så att vi kan besluta med den som enda underlag.

2. Avgiften gäller om inget i anläggningen förändrats. Har anläggningen förändrats gäller avgiften för nytt tillstånd.

3. Timavgift debiteras per nedlagd halvtimme om ärendet så kräver och faktueras i efterskott.

Särskilda avgifter explosiva varor

Överföringstillstånd (4): 2 040 kr (exkl. moms)

Godkännande av ny förståndare (5): 1 020 kr (exkl. moms)

4. Avser endast explosiv vara och överföringstillstånd. Ingår i avgiften vid ansökan om nytt eller förlängning av befintligt hanteringstillstånd enligt Avgifter brandfarliga och explosiva varor.

5. Avser endast explosiv vara och godkännande av ny föreståndare. Ingår i avgiften vid ansökan om nytt eller förlängning av befintligt hanteringstillstånd enligt Avgifter brandfarliga och explosiva varor.

Exempel:

Du tänker ansöka om tillstånd till försäljning av pyrotekniska produkter och har inget tillstånd sedan tidigare. Om vi kan fatta beslut utifrån det material som du skickat in betalar du grundavgift ”Nytt tillstånd” dvs 4 080 kr (exkl. moms).

Exempel:

Du har ett hanteringstilltånd till brandfarlig vara men vill utöka anläggningen och öka mängden brandfarlig vara. Ditt ärende är komplicerat och kräver både extra handläggningstid och extra platsbesök. Handläggaren specificerar den extra tid som krävts på fakturan. I detta exempel 11 timmar. Du betalar då Grundavgift ”Nytt tillstånd” (anläggningen förändras) samt timtaxa dvs 4 080 +11 x 1 020 = 15 300 kr (exkl. moms).