Nya tillståndskrav och förändringar

Från 1 oktober 2013 gäller nya föreskrifter från Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor.

Föreskrifterna talar om vilka verksamheter som har blivit tillståndspliktiga i och med MSBFS 2013:3 och som tidigare varit undantagna tillståndsplikt. Påverkar de nya kraven din verksamhet? Läs MSBFS 2013:3 i sin helhet. 

Här kommer en sammanfattning av nyheterna.

Ny definition av publika verksamheter

Fler verksamheter än tidigare, t.ex. vissa butiker behöver söka tillstånd om de överskrider tillståndgränserna.

Hantering under begränsad tid

Omfattas nu av tillståndsplikt om verksamheten överskrider tillståndsgränserna. Tidigare kunde dessa verksamheter anmäla hanteringen till räddningstjänsten i stället för att söka tillstånd. Exempel på sådana verksamheter är byggarbetsplatser, reparationsarbeten och tillfälliga publika verksamheter.

Verksamheter där brandfarlig gas bildas som biprodukt, används i den egna verksamheten och har ett övertryck av högst 1 bar blir tillståndspliktiga.

Det gäller i huvudsak kommunala reningsverk och deponier.

Aerosoler (Sprayburkar)

Omfattas av tillståndsgränserna för brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C.

Särskilda undantag för förvaring av brandfarliga vätskor i mark

Betraktas enligt MSBFS 2013:3 som hantering utomhus. Det är bara i undantagsfall som detta har betydelse i praktiken.