Söderenergi AB, Fittjaverket

Verksamheten omfattar mottagning av eldningsolja från fartyg vid en oljepir i Mälaren, pumpning till bergrum och utleverans från bergrum till dels tankbilar och dels till Fittja värmeverk via rörledning.

Upplysning

Söderenergi omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och tillhör den lägre kravnivån.

Verksamhetsutövare

Söderenergi AB

Besöksadress
Sjöbodavägen 5
Norsborg

Postadress
Box 7074
152 27 Södertälje

Verksamhetsbeskrivning

Lagring av tung eldningsolja, Eo5, i oljebergrum.

Verksamheten omfattar inleverans av eldningsolja via tankbilar och fartyg. Utleverans via rörledningar från bergrum till tankbilar samt till Fittja värmeverk.

Vad kan hända?

Den genomförda riskbedömningen visar att de risker som kan inträffa är få och ger ingen större påverkan på närområdet.

Förbyggande åtgärder

Fittjaverket är inhägnat och därmed har allmänheten inte tillträde. All personal utbildas regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsfrågor.

Varning till allmänheten vid olycka

Vid en eventuell olycka inom verksamhetsområdet som kräver åtgärder utanför industriområdet kommer kommunens räddningstjänst fatta beslut om åtgärder samt larma och varna allmänheten via samhällets ordinarie larmsystem eller lokala avspärrningar. Via radio, TV och internet kommer vidare information att ges om vilka åtgärder berörda ska vidta.

Tillsyn

Senaste tillsynsbesök från Länsstyrelsen Stockholm genomfördes 2019-03-21. Information om senaste tillsynsbesök samt information om tillsynsplanen finns att få hos Länsstyrelsen i Stockholm som är operativ tillsynsmyndighet avseende Seveso. www.lansstyrelsen.se/stockholm

Ytterligare information

Ytterligare information lämnas via
telefon: 08-553 055 00 (vxl), fråga efter ansvarig Seveso
e-post: info@soderenergi.se 

Informationen som presenteras här är inkommen till Södertörns brandförsvarsförbund från Söderenergi AB, informationen har, av SBFF, redigerats i viss mån för att möjliggöra en förståelse från allmänheten.

Sidan uppdaterades senast 2022-05-22.