Söderenergi AB, Fittjaverket

Verksamheten omfattar mottagning av eldningsolja från fartyg vid en oljepir i Mälaren, pumpning till bergrum och utleverans från bergrum till dels tankbilar och dels till Fittja värmeverk via rörledning.

Verksamhetsutövare

Söderenergi AB. Besöksadress: Sjöbodavägen 5 Norsborg. Postadress Box 7074, 152 27 Södertälje.

Sevesoanläggning

Lagring av tung eldningsolja, Eo5, i oljebergrum omfattas av Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamheten omfattar mottagning av eldningsolja från fartyg vid en oljepir i Mälaren, pumpning till bergrum och utleverans från bergrum till dels tankbilar och dels till Fittja värmeverk via rörledning.

Farliga ämnen som förekommer

Lagring av petroleumprodukt, eldningsolja 5. Eldningsolja 5 är klassificerat som ett farligt ämne, dess farliga egenskaper är följande:

  • Skadligt vid inandning.
  • Kan orsaka cancer.
  • Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
  • Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

 

Varning av allmänheten vid olycka

Bedöms inte vara aktuellt utifrån Söderenergi AB:s riskbedömning.

Tillsyn

Något tillsynsbesök från länsstyrelsen har ännu inte genomförts.

Ytterligare information

Ytterligare information kan fås från Johan Persson, tel 076-803 36 08.

 

Informationen som presenteras här är inkommen till Södertörns brandförsvarsförbund från Söderenergi AB, informationen har, av SBFF, redigerats i viss mån för att möjliggöra en förståelse från allmänheten.

Sidan uppdaterades senast 2018-01-30.