St1 Energy AB, Södertälje

St1 Energy är ett energiföretag som driver en depå i Södertälje hamn. På depån lagras och lastas petroleumprodukter, främst bensin, diesel och eldningsoljor. Produkterna levereras huvudsakligen med tankbåt och lagras i cisterner. Utlastning sker till tankbilar. 

Vad kan hända?

Petroleumprodukter är både brandfarliga och miljöskadliga och därför är hanteringen förenad med vissa risker. I företagets riskanalys identifieras fyra typfall av olyckor:

  • Överspolning på bilutlastningen.
  • Pumphaveri vid utlastningen.
  • Överspolning av cistern.
  • Läckage på inpumpningsledning.

Resultatet från riskanalysen visar att miljön kan komma att påverkas genom spridning av brandrök, förorenat släckvatten och utsläpp av petroleumprodukter till mark och vatten. Vid en eventuell brand kommer en kraftig rökutveckling att uppstå som kan beröra områdena runt Södertälje oljehamn.

Den här beredskapen har St1

Eftersom konsekvenserna av en olycka är allvarliga är riskhanteringen främst inriktad på att förebygga olyckor. Cisternerna är försedda med automatisk nivåmätning för att förebygga att innehållet rinner över. Utlastningen till bil är försedd med automatisk nivåmätning med automatstopp och övervakas dessutom av fordonsföraren som har tillgång till manuellt larm. Rökförbud gäller inom hela området. 

Vart femte år genomförs en riskanalys över hela verksamheten där alla riskmoment sammanfattas. I riskanalysen ingår även att ta fram nödåtgärder om en olycka trots allt skulle ske. Riskanalysen kompletteras i det dagliga arbetet med skyddsronder, inspektionsrundor och avvikelserapportering. Personalen utbildas regelbundet.  För att minimera utsläppen av kolväten har samtliga bensinimportcisterner flytande tak som begränsar utsläpp. Vid utlastning av bensin går bensingasen in i en återvinningsanläggning som omvandlar gasen till bensin. Produktpumpar och övriga pumpar är placerade i betonginvallningar med olika larmfunktioner, som larmar vid utsläpp eller brand. Automatiskt brandlarm är installerat. Larmet går direkt till räddningstjänsten om brand skulle inträffa. 

Genom årliga tillsynsbesök följer myndigheterna upp utvecklingen. För mer information till exempel datum för senaste besök, mer ingående uppgifter om tillsynen samt den berörda tillsyns-planen hänvisas till länsstyrelsens webbsida.

Om olyckan är framme - så här blir du varnad

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten - VMA" användas.

Kontaktinformation

ST1 Energy AB

Solviksvägen 6 151 38 Södertälje

Telefon 08-555 480 00 (vx)

www.st1.se

Sidan uppdaterades senast 2016-05-09.