Boende för asylsökande och flyktingar

Idag söker sig ett stort antal asylsökande till Sverige. I takt med att fler anlänt har även många boenden öppnats. Informationen nedan vänder sig till dig som vill öppna eller innehar ett boende för nyanlända och tydliggör Södertörns brandförsvarsförbunds (Sbff) roll vid dessa ärenden.

Det är den enskilda fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren som tillsammans är skyldiga att tillse så att brandskyddet i en byggnad eller verksamhet är fullgott. I vissa fall upplåter man byggnader som tidigare inte varit avsedda för boende och övernattning vilket gör att brandskyddet måste anpassas efter den nya verksamhetstypen. Det kan ibland även behövas ett nytt bygglov för att få rätt att bedriva verksamheten.

Brandsäkerheten ska även säkerställas vid tillfällig användning av lokaler. Med tillfällig användning menas att du tar en lokal som inte är anpassad för ändamålet i bruk för övernattning. Det kan tillexempel vara övernattning i en gymnastikhall. Eftersom byggnader där sådan övernattning sker kan sakna nödvändig utrustning och skydd mot brand är det den som ansvarar för den tillfälliga övernattningen som är skyldig att säkerhetsställa och eventuellt kompensera brandskyddet. Samtliga tillfälliga förläggningar ska anmälas till Sbff under nedanstående länk.

Tillfällig övernattning

Mer information om tillfällig förläggning och vad du ska tänka på.

Om du ska starta ett boende som inte är tillfälligt ska du undersöka om du behöver bygglov eller bygganmälan för ändrad verksamhet och/eller lokalanpassningar. Observera att det kan anses vara en ändring även om du inte ska göra några ombyggnationer då du använder byggnaden för ett annat ändamål än tidigare. Kontakta din kommun vid frågor om hur du ska gå tillväga. Boverkets byggregler anger hur brandskyddet ska utformas vid olika typer av byggnader och verksamheter. Det kan vara bra att ta hjälp av en brandkonsult för att beskriva byggnadens brandskydd och eventuella åtgärder som bör genomföras. I en byggprocess har räddningstjänsten inte mandat att besluta huruvida brandskyddet är tillräckligt utan det är respektive kommuns byggnadsnämnd som avgör detta.

Även om ett bygglov eller bygganmälan inte krävs ska brandskyddet anpassas utifrån aktuell verksamhet.

Då ett boende tagits i drift kan Sbff göra tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor vilket innebär att vi kontrollerar att verksamheten har ett skäligt brandskydd. Detta innebär att byggprocessen är avklarad och boendet i drift. Vid en tillsyn kontrollerar vi även huruvida byggnaden har bygglov för aktuell verksamhet.

Här kan du läsa hur vi ser på vår roll i hanteringen av boenden för asylsökande.  

Här finns mer information om Sbff:s tillsynsverksamhet. 

Verksamheter och invånare i våra medlemskommuner är välkomna att höra av sig till oss för rådgivning i frågan. Detta görs enklast genom att skicka e-post till Södertörns brandförsvarsförbund.

Vägledning från Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning som riktar sig till dig som tänker öppna eller redan driver ett boende för asylsökande. Vägledningen beskriver lagstiftning och förhållningssätt kring brandskydd och berörda personer rekommenderas att läsa igenom denna. 

Länk till vägledningen från Brandskyddsföreningen.