Anläggning med flera verksamheter

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter. 

Vid tillsyn av anläggning med flera verksamheter förväntas ni bland annat att kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Byggnadens användning

  Redogöra för fastighetens användningsområde.

 • 2. Ansvarsfördelning

  Redogöra för hur fastighetens totala brandskydd underhålls och sköts av fastighetsägaren och fastighetens hyresgäster.

 • 3. Utrymningsvägar

  Redogöra för kontrollmetoder avseende framkomlighet och dörrars låsfunktioner i och till utrymningsvägarna.

 • 4. Information till hyresgäster

  Redogöra för vilken information som fastighetens hyresgäster erhållit beträffande brandtekniska installationer, låsning av utgångar, hantering av brandfarliga och explosiva varor samt allmänna ordningsregler.

 • 5. Brandcellsgränser

  Redogöra för fastighetens brandcellsgränser avseende täthet och funktion och dess kontrollfunktioner. I brandcellsgränsen ingår väggar, branddörrar och fastighetens ventilationsanläggning.

 • 6. Brandsläckningsutrustning

  Redogöra för fastighetens brandsläckningsutrustning avseende kontroll, skötsel samt kunskapen om dess användning.

 • 7. Hantering brandfarliga varor

  All hantering av brandfarliga varor skall redovisas. Om tillståndspliktiga mängder hanteras skall tillstånd för detta finnas. Om tillstånd för hantering av brandfarliga varor finns skall tillstånd och redogörelse ske av föreståndarens ansvar, dokumentation och underhåll av denna utrustning.

Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabell 1 nedan behövs inget tillstånd för hanteringen. 

Hantering

Volym (liter)

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C1)

Yrkesmässig2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering. 

Andra viktiga handlingar som också bör finnas med vid tillsynen

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna.

Övriga brandtekniska installationer som kan vara installerade i er anläggning

Om någon av nedan uppräknade brandtekniska installationer finns installerade i er fastighet eller hos hyresgäst innefattas de installationerna också av den redogörelse för ert brandskydd som ni förväntas redogöra för vid vår tillsyn.

Nödbelysning i utrymningsvägar

Redogöra för fastighetens nödbelysning, dess intensitet och varaktighet.

Belysningsstyrkan skall vara lägst en lux på plana ytor och fem lux i trappor med en varaktighet på minst 60 minuter. Ljusmätningsprotokoll eller liknande bör kunna uppvisas.

Detektion av brand

Redogöra för brandlarmets täckningsgrad, det vill säga om brandlarm finns i hela eller delar av fastigheten, dess skötsel och underhåll. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och skall ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

Utrymningslarm

Redogöra för hur utrymningslarmet aktiveras, det vill säga med en styrning från brandlarmet eller med utplacerade tryckknappar.

Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och bör ej vara äldre än 36 månader. Brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

Utrymningslarmets hörbarhet

Redogöra för utrymningslarmets hörbarhet i anläggningen om sådan installation finns. Ljudmätningsprotokoll eller liknande kontrollmetod bör kunna uppvisas. Kravet på hörbarhet är lägst 65 db(A) i de delar som omfattas av installationen. Larmet skall även kunna överrösta eventuella bakgrundsljud med minst 10 db(A).