Farlig verksamhet

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter. 

Vid tillsyn av farlig verksamhet förväntas ni bland annat att kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Byggnadens användning

  Kunna redogöra för fastighetens användningsområde.

 • 2. Riskanalys

  Kunna redogöra för verksamhetens aktuella riskanalys.

 • 3. Beredskap med egen personal

  Kunna redogöra för anläggningens beredskap med egen personal och den utrustning som anses kunna behövas för att kunna hantera den risk som finns för denna anläggning.

 • 4. Varning vid fara för allmänheten

  Kunna redogöra för rutiner och teknik för att kunna varna allmänheten vi fara.

 • 5. Hantering brandfarliga varor

  All hantering av brandfarliga varor skall redovisas. Om tillståndspliktiga mängder hanteras skall tillstånd för detta finnas. Om tillstånd för hantering av brandfarliga varor finns skall tillstånd och redogörelse ske av föreståndarens ansvar, dokumentation och skötsel underhåll av denna utrustning.

Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabell 1 nedan behövs inget tillstånd för hanteringen. 

Hantering

Volym (liter)

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C1)

Yrkesmässig2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering.

Andra viktiga handlingar som också bör finnas med vid tillsynen

Dokumentation

 • Fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna.

Övriga brandtekniska installationer som kan vara installerade i er anläggning

Om någon av nedan uppräknade brandtekniska installationer finns installerade i er fastighet eller hos hyresgäst innefattas de installationerna också av den redogörelse för ert brandskydd som ni förväntas redogöra för vid vår tillsyn.

Utrymningsvägar

- Kunna redogöra för kontrollmetoder avseende framkomlighet och dörrars låsfunktioner i och till utrymningsvägarna.

- Nödbelysning i utrymningsvägar

Kunna redogöra för fastighetens nödbelysning, dess intensitet och varaktighet.

Belysningsstyrkan skall vara lägst 1 lux på plana ytor och 5 lux i trappor med en varaktighet på minst 60 minuter. Ljusmätningsprotokoll eller liknande bör kunna uppvisas.

Brandcellsgränser

Kunna redogöra för hur kontrollen går till för att säkerställa att fastighetens samtliga brandcellsgränser är täta och funktionella. I en brandcellsgräns ingår väggar, dörrar, och ventilations anläggnings funktion med kanaler och eventuella brandspjäll.

Detektion av brand

Kunna redogöra för brandlarmets täckningsgrad dvs finns brandlarm i hela eller delar av fastigheten, dess skötsel och underhåll. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och skall ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

Styrningar från brandlarmet

Kunna redogöra för samtliga förekommande styrningar från fastighetens brandlarmanläggning, om sådana finns. Information om dessa styrningar och dess funktioner finns i brandskyddsdokumentationen och på ventilationsanläggningens driftkort. För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

Ventilationsanläggningens funktioner vid brand

Kunna redogöra för ventilationsanläggningens funktion vid brand utifrån fastighetens brandskyddsdokumentation och ventilationssystemets driftkort.

Kontrollmetod för ventilationssystemets funktioner vid brand

Kunna redogöra för kontrollmetod avseende ventilationssystemets funktioner vid utlöst brandlarm. Om sådana kopplingar finns.

Utrymningslarm

Kunna redogöra för hur utrymningslarmet aktiveras dvs med en styrning från brandlarmet eller med utplacerade tryckknappar.

Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och bör ej vara äldre än 36 månader. Brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

Utrymningslarmets hörbarhet

Kunna redogöra för utrymningslarmets hörbarhet i anläggningen skall kunna redovisas om sådan installation finns. Ljudmätningsprotokoll eller liknande kontrollmetod bör kunna uppvisas. Kravet på hörbarhet är lägst 65 db(A) i de delar som omfattas av installationen. Larmet skall även kunna överrösta eventuella bakgrundsljud med minst  10 db(A).