Förskola

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter. 

Vid tillsyn av förskola förväntas ni bland annat att kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Utrymningsvägar

  Redogöra för hur verksamheten ska kunna utrymmas vid brand och hur ni kontrollerar att utrymningsvägarna alltid är framkomliga och dörrarna öppningsbara.

 • 2. Detektion av brand

  Redogöra för brandvarnarnas eller brandlarmets täckningsgrad, skötsel och underhåll. Om brandlarm finns installerat skall detta regelbundet revisions besiktas. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och bör ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

 • Styrningar från brandlarmet

  Redogöra för samtliga förekommande styrningar från fastighetens brandlarmanläggning, om sådana finns. Information om dessa styrningar och dess funktioner bör finnas i brandskyddsdokumentationen och på ventilationsanläggningens driftkort. För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

 • Ventilationsanläggningens funktioner vid brand

  Redogöra för hur ventilationssystemet är uppfört för att hindra rökspridning mellan brandceller. Information om detta bör finnas i fastighetens brandskyddsdokumentation och ventilationssystemets driftkort.

 • Kontrollmetod för ventilationssystemets funktioner vid brand

  Redogöra för vilka kontroller som genomförs för att säkerställa att ventilationsanläggningens brandskydd är fungerande.

 • 3. Brandsläckningsutrustning

  Redogöra för fastighetens brandsläckningsutrustning avseende kontroll, skötsel samt kunskapen om dess nyttjande.

 • 4. Nödlägesorganisation

  Redogöra för verksamhetsutövarens nödlägesorganisation vid utlöst brandlarm/brandvarningslarm eller inträffad incident.

 • 5. Brandcellsgränser

  Redogöra för statusen på fastighetens brandcellsgränser och dess kontrollfunktioner för säkerställande av att samtliga brandcellsgränser är täta och funktionella.

 • 6. Risk för uppkomst av brand

  Redogöra för er syn på och vidtagna åtgärder för att förhindra anlagd brand. Eftersom anlagda bränder är vanligt i förskolor ska det finnas en rutin för att minska denna risk. Det handlar framförallt om att minska risken för en anlagd brand på förskolans utsida. Exempelvis får inte brännbart avfall förvaras intill förskolans fasad och över lag bör så lite brännbar materiel som möjligt förvaras intill fasaden.

Andra viktiga handlingar som också bör finnas med vid tillsynen

Dokumentation

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna.