Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter. 

Vid tillsyn av kulturhistoriskt värdefull byggnad förväntas ni bland annat att kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Byggnadens användning

  Kunna redogöra för fastighetens användningsområde.

 • 2. Risk för uppkomst av brand

  Kunna redogöra för er syn på och vidtagna åtgärder för att förhindra anlagd brand. Eftersom anlagda bränder är relativt vanligt bör det för er verksamhet finnas en rutin för att minska denna risk. Det handlar framförallt om att minska risken för en anlagd brand på fastighetens utsida.

 • 3. Brandsläckningsutrustning

  Kunna redogöra för fastighetens brandsläckningsutrustning avseende kontrol, skötsel samt kunskapen om dess användning.

 • 4. Nödlägesorganisation

  Kunna redogöra för hyresgästen eller hyresgästernas nödlägesorganisation vid utlöst brandlarm/utrymningslarm eller under en inträffad incident.

 • 5. Hantering brandfarliga varor

  All hantering av brandfarliga varor skall redovisas. Om tillståndspliktiga mängder hanteras skall tillstånd för detta finnas. Om tillstånd för hantering av brandfarliga varor finns skall tillstånd och redogörelse ske av föreståndarens ansvar, dokumentation och skötsel underhåll av denna utrustning.

Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabell 1 nedan behövs inget tillstånd för hanteringen. 

Hantering

Volym (liter)

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C1)

Yrkesmässig2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering.

Andra viktiga handlingar som också bör finnas med vid tillsynen

Dokumentation

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna.

 

Övriga brandtekniska installationer som kan vara installerade i er anläggning

Om någon av nedan uppräknade brandtekniska installationer finns installerade i er fastighet eller hos hyresgäst innefattas de installationerna också av den redogörelse för ert brandskydd som ni förväntas redogöra för vid vår tillsyn.

Utrymningsvägar

-   Kunna redogöra för kontrollmetoder avseende framkomlighet och dörrars låsfunktioner i och till utrymningsvägarna.

-   Nödbelysning i utrymningsvägar

Kunna redogöra för fastighetens nödbelysning, dess intensitet och varaktighet. Belysningsstyrkan skall vara lägst 1 lux på plana ytor och 5 lux i trappor med en varaktighet på minst 60 minuter. Ljusmätningsprotokoll eller liknande bör kunna uppvisas.

Brandcellsgränser

Kunna redogöra för hur kontrollen går till för att säkerställa att fastighetens samtliga brandcellsgränser är täta och funktionella. I en brandcellsgräns ingår väggar, dörrar, och ventilations anläggnings funktion med kanaler och eventuella brandspjäll.

Detektion av brand

Kunna redogöra för brandlarmets täckningsgrad dvs finns brandlarm i hela eller delar av fastigheten, dess skötsel och underhåll. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och skall ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

Styrningar från brandlarmet

Redogörelse för samtliga förekommande styrningar från fastighetens brandlarmanläggning, om sådana finns. Information om dessa styrningar och dess funktioner finns bla i brandskyddsdokumentationen och på ventilationsanläggningens driftkort.

För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

Ventilationsanläggningens funktioner vid brand

Redogörelse för hur ventilationssystemet är uppfört för att hindra rökspridning mellan brandceller. Information om detta finns bla i fastighetens brandskyddsdokumentation och ventilationssystemets driftkort.

Kontrollmetod för ventilationssystemets funktioner vid brand

Redogörelse för vilka kontroller som genomförs för att säkerställa att ventilationsanläggningens brandskydd är fungerande.

Utrymningslarm

Kunna redogöra för hur utrymningslarmet aktiveras dvs med en styrning från brandlarmet eller med utplacerade tryckknappar.

Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och bör ej vara äldre än 36 månader. Brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

Utrymningslarmets hörbarhet

Kunna redogöra för utrymningslarmets hörbarhet i anläggningen om sådan installation finns. Ljudmätningsprotokoll eller liknande kontrollmetod bör kunna uppvisas. Kravet på hörbarhet är lägst 65 db(A) i de delar som omfattas av installationen. Larmet skall även kunna överrösta eventuella bakgrundsljud med minst 10 db(A).