Skola

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter.

Vid tillsyn av skola förväntas ni bland annat kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Utrymningsvägar

  Redogöra för hur verksamheten ska kunna utrymmas vid brand och hur ni kontrollerar att utrymningsvägarna alltid är framkomliga och dörrarna öppningsbara.

 • 2. Detektion av brand

  Redogöra för brandlarmets täckningsgrad, skötsel och underhåll om sådan installation finns. Om brandlarm finns installerat skall detta regelbundet revisions besiktas. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och bör ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

 • Styrningar från brandlarmet

  Redogöra för samtliga förekommande styrningar från fastighetens brandlarmanläggning, om sådana finns. Information om dessa styrningar och dess funktioner finns bla i brandskyddsdokumentationen och på ventilationsanläggningens driftkort. För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

 • Ventilationsanläggningens funktioner vid brand

  Redogöra för hur ventilationssystemet är uppfört för att hindra rökspridning mellan brandceller. Information om detta bör finnas i fastighetens brandskyddsdokumentation och ventilationssystemets driftkort.

 • Kontrollmeter av ventilationssystemets funktioner vid brand

  Redogöra för vilka kontroller som genomförs för att säkerställa att ventilationsanläggningens brandskydd är fungerande.

 • 3. Brandsläckningsutrustning

  Redogöra för fastighetens brandsläckningsutrustning avseende kontroll, skötsel samt kunskapen om dess användande.

 • 4. Nödlägesorganisation

  Redogöra för verksamhetsutövarens nödlägesorganisation vid utlöst brandlarm/brandvarningslarm eller inträffad incident.

 • 5. Brandcellsgränser

  Redogöra för statusen på fastighetens brandcellsgränser och dess kontrollfunktioner för säkerställande av att samtliga brandcellsgränser är täta och funktionella.

 • 6. Risk för uppkomst av brand

  Redogöra för er syn på och vidtagna åtgärder för att förhindra anlagd brand. Eftersom anlagda bränder är vanligt i skolor ska det finnas en rutin för att minska denna risk. Det handlar framförallt om att minska risken för en anlagd brand på skolans utsida. Exempelvis får inte brännbart avfall förvaras intill skolans fasad och över lag bör så lite brännbar materiel som möjligt förvaras intill fasaden.

 • 7. Hantering brandfarliga varor

  All hantering av brandfarliga varor skall redovisas. Om tillståndspliktiga mängder hanteras skall tillstånd för detta finnas. Om tillstånd för hantering av brandfarliga varor finns skall tillstånd och redogörelse ske av föreståndarens ansvar, dokumentation och underhåll av denna utrustning.

Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabell 1 nedan behövs inget tillstånd för hanteringen. 

Hantering

Volym (liter)

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C1)

Yrkesmässig2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering.

Andra viktiga handlingar som också bör finnas med vid tillsynen.

Dokumentation

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna