Åtgärder och typlösningar

Nedan föreslås några av de typlösningar som ger ett tillfredställande brandskydd i radhus. Tänk på att alla åtgärder bör vara fackmannamässigt utförda. Dimensioner och mått kan skilja sig åt mellan olika tillverkare och det är den som genomför ombyggnationen ansvarar för att konstruktionen uppfyller sitt syfte.

Täta ventilerad takfot

För att förhindra brandspridning kan takfoten tätas minst en meter eller två takstolar i bredd (1,2 m vid c 600 mm) på vardera sida av den avskiljande väggen. Tätningen kan göras med gipsskiva eller någon annan typ av obrännbar skiva eller massa. Det bör dock påpekas att ventilationen på vinden kan påverkas av denna åtgärd och man bör därför ta kontakt med en sakkunnig inom ventilation för att säkerställa att genomförda åtgärder inte riskerar att ge fukt- och mögelskador.

Täta genomföringar och hål

För att förhindra att spridning av brandgaser mellan vindsutrymmen kan genomföringar och hål tätas med någon form av brandklassad tätningsmassa.

Uppföra avskiljande vägg på vind

Saknas avskiljande vägg på vinden helt så bör en sådan uppföras för att förhindra brandspridning i vindsutrymmet.

Ett exempel på en vägg som står emot brand i minst 30 minuter (EI30) och uppfyller de krav räddningstjänsten ställer:

  • Stomme av trä- alternativt stålregel (45 x 95 mm)
  • En gipsskiva på vardera sida av väggen (12 mm)
  • Isolering av sten- eller mineralull (95 mm)

Väggen ska vara tät utan glipor eller hål och följa de avskiljande, underliggande väggarna. Väggen bör ansluta direkt mot råspont. I annat fall krävs åtgärder enligt rubriken nedan. Observera att denna åtgärd är anmälningspliktig enligt plan-och bygglagen. Ta kontakt med byggnadsnämnen i din kommun för mer information. Beroende på vindens konstruktion så kan även denna åtgärd påverka vindens ventilation negativt och man bör ta kontakt med en sakkunnig inom ventilation för att säkerställa att genomförda åtgärder inte riskerar att ge fukt- och mögelskador.

Avskiljande vägg ska sluta tätt mot yttertaket

Den avskiljande väggen ska sluta tätt mot yttertaket så inga brandgaser kan sprida sig mellan olika vindsutrymmen.

Består innertaket av träfiberskivor eller plastduk så kan dessa bågna och brinna av vilket gör att brandspridning till intilliggande utrymmen kan ske. Täta då längs hela avskiljningsväggens ovansida genom att montera reglar eller träklossar i samma dimension som bärläkten.

Figur 5. Bilden ovan visar hur en brand kan spridas om innertaket består av plastduk. Reglarna eller träklossarna som föreslås som åtgärd markeras med streckat i figuren. Bild från tidningen Sirenen nr 6, Billigt byggande ökar risken för brandspridning i radhus, Malmgren, S (1997). 

Finns mindre glipor mellan den avskiljande väggen och yttertaket kan dessa tätas med hjälp av tätningsmassa i samma brandklass som väggen i övrigt. Ett sätt att kontrollera om avskiljningen är tät är att gå upp på vinden och belysa utrymmen med en lampa. Syns ljuset på andra sidan väggen är det inte ordentligt tätat.

Inredd vind

Om vinden gjorts om till boyta gäller särskilda regler avseende bygglov, avskiljning och utrymning. Kontrollera att avskiljningen kan stå emot brand i minst 60 minuter (EI60). En vägg med dubbla gipsskivor (tjocklek 12,5 mm per gipsskiva) uppfyller normalt EI30. Således krävs dubbla gipsskivor på båda sidor av väggen för att uppfylla EI60. Om avståndet från marken upp till fönstret överstiger 5 meter ska det även finnas en alternativ utrymningsväg förutom den invändiga trappan. Detta ställer krav på fönsterstorlek, stege och annat. Kontakta oss eller en fackman för mer detaljerad information kring detta.