Brister

Orsaken till att det blir så omfattande skador vid just brand i radhus beror på att branden snabbt kan sprida sig mellan de olika bostäderna i en radhuslänga som följd av ett antal brister i brandskyddet. 

Grunden i byggreglerna är att en brand inte ska spridas mellan olika lägenheter inom 60 minuter, men dessa brister gör att en brand kan spridas betydligt fortare än så. Boverket har i två informationsblad samlat information om de brister som uppmärksammats i radhus. De brister som uppmärksammats beskrivs i detta avsnitt.

Läs mer

Boverket informerar om brandspridning via vindar

Boverket informerar om vindsbränder i radhus och flerbostadshus

Branden har snabbt spridits via takfot till vindsutrymmet

Ofta är vinden i radhus ventilerad vilket innebär att en luftspalt är placerad i takfoten. Då kan en brand lätt spridas upp på vinden via fönster, fasad eller mellan de olika bostädernas luftspalter. På så sätt kringgås det brandmotstånd som finns i avskiljningsvägg och bjälklag.

   

Figur 2. Ovan är exempel på hur en ventilerad takfot kan se ut utifrån och inifrån. Bilder från räddningstjänsten i Norrtälje kommun.

Takstolar på vinden har förlorat sin bärförmåga och fallit ned på det lätta bjälklaget

Många radhus byggs med träfackverk och spikplåt. Genom ett visst antal knutpunkter som låser varandra skapar man en stark konstruktion. Vid hög värmepåverkan tappar dock spikplåten sin infästningsförmåga och hela takstolen kan då kollapsa då en av dessa knutpunkter förlorar sin bärighet. Detta kan leda till brandspridning nedåt i byggnaden.

Figur 3. Exempel på fackverkskonstruktion med knutpunkter markerade. Bild från Brandspridning via den ventilerade takfoten, Danielsson, C (2005).

Slarv vid brandcellsavgränsningar på vinden vid genomföringar och ventilation

Mellan olika bostäder i radhus kan man behöva göra genomföringar för antennkablar och ventilationsrör. Dessa genomföringar är inte alltid korrekt utförda utan det kan i vissa fall förekomma otätheter där brandgaser kan läcka genom väggen. 

Figur 4. Ett exempel på otätad genomföring efter dragning av ventilationsrör. Bilder från räddningstjänsten i Norrtälje kommun.

Brandcellsavgränsningen går ej hela vägen upp till tak eller saknas på vinden

De avgränsande väggar som ska skilja olika lägenheter i radhuslängor från varandra kan saknas helt eller ej gå hela vägen upp på vinden. Det kan även finnas eller bildas glipor mot taket vid brand som då släpper igenom brandrök mellan bostäderna.