Frister sotning och rengöring

Generellt för de vanligaste objekten gäller följande frister/intervall för hur ofta ett objekt ska sotas.

Värme-, varmvatten, varmlufts- och ångpannor

 

Eldning med fasta bränslen

 

Konventionella pannor

3 ggr/år

Keramisk inklädnad och ansluten till ackumulatortank

2 ggr/år

Eldningsapparat som eldas med träpellets eller motsvarande

1 ggr/år

Eldning med olja

 

Tung eldningsolja

3 ggr/år

Lätt eldningsolja och pannans effekt överstiger 60 kW

1 ggr/år

Lätt eldningsolja och pannans effekt uppgår till högst 60 kW

vart annat år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

 

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov

6 ggr/år

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat motsvarande bränsle

1 ggr/år

Om eldning sker för enskilt hushållsbehov bör sotningsfrister för
lokaleldstäder tillämpas.

 

Lokaleldstäder

 

Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning eller matlagning

1 ggr/år

Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning eller matlagning

vart fjärde år

Eldstaden är belägen i ett fritidshus

vart fjärde år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

 

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för
enskilt hushålls behov

3 ggr/år

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller
motsvarande verksamhet

1 ggr/år