Södertörns brandförsvarsförbund
Jobb & karriär

Brandskyddskontrollant

En brandskyddskontrollant har som uppgift att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. 

En brandskyddskontroll innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper utifrån brandskyddssynpunkt. Det kan handla om att undersöka en öppen spis med tillhörande murad skorsten. Bjälklag och eventuella vindsutrymmen kontrolleras för att säkerhetsställa att det inte finns några brännbara byggnadsdelar intill murstocken samt att ingen överhettning skett. Rökkanalen kontrolleras med en särskild skorstenskamera för att upptäcka eventuell brandfarlig beläggning och det finns även ytterligare verktyg och utrustning för att bedöma täthet i särskilda fall. En stor del av arbetet handlar om att informera fastighetsägaren om ved- och eldningsrutiner samt svara på frågor om sotning och olika regelverk. Taksäkerhet är ett område där vi är extra tydliga med vilka regler som måste efterföljas för att minska risken för fallolyckor för de som arbetar på taken.

Som brandskyddskontrollant möts du av olika situationer och människor varje dag. Ibland kan det vara en villaägare med en murad kakelugn, nästa dag en restauranginnehavare med en murad pizzaugn. Det känns bra att kunna säga att man faktiskt gör en skillnad. Både när det gäller arbetsmiljö samt att i tid upptäcka olika brandrisker i de anläggningar vi besiktigar.

För att bli brandskyddskontrollant krävs att man gått MSB:s utbildning till skorstensfejare. Efter att ha arbetat 3 år inom yrket blir man behörig att söka utbildningen Skorstensfejartekniker, då detta är ett utbildningskrav för att få utföra brandskyddskontroll på eldstäder och imkanaler.