Insatsledare/Yttre befäl

Yttre befäl har en tjänst med både kontorstid och jourtjänst. Arbetsuppgifterna är individuella men vissa uppgifter ska kunna utföras av alla som har befattningen. Befattningen innebär att självständigt planera sitt arbete utifrån verksamhetens mål. 

Det förebyggande arbetet innehåller olika uppgifter som tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO), och Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), information och utbildning till kommunanställda och andra. Att självständigt ansvara för, och handlägga remisser och yttranden till kommuner och myndigheter och handlägga tillståndsärenden ingår i arbetsuppgifterna liksom rådgivning till byggnadsnämnder och byggsamråd.

I arbetsuppgifterna kan även ingå att självständigt driva och medverka i projekt samt vara organisationens kontaktnät mot medlemskommuner och bereda ärenden inför direktionen, göra analyser och utföra utvärderingar.

I det operativa arbetet är det yttre befälets uppgift vid räddningsinsats är att leda insatsen på skadeplats eller vid behov ingå i en ledningsstab. En annan viktig arbetsuppgift vid insats är att identifiera hur andra delar av samhället drabbas av det inträffade och bidra till att minska det drabbade sammanhanget.

Yttre chef

Den yttre chefen arbetar ute på olycksplatsen och har bland annat som uppgift att leda och samordna arbetet på olyckplats med våra egna styrkor, polis, ambulans, kommunen och andra aktörer. Den yttre chefen är också ett stöd för den operativa chefen på räddningscentralen vid hög belastning.