En arbetsplats för alla

Vi arbetar aktivt med att skapa en inkludernade arbetsplats fri från diskriminering där varje medarbetares fulla potential tas till vara. Under senaste åren har likabehandlingsarbetet varit prioriterat, med målet att skapa en arbetsplats fri från kränkningar. 

En jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande är förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

Brandyrket har historiskt betraktats som ett yrke för män. Fortfarande lever en del gamla felaktiga föreställningar kvar om vem som kan eller bör vara brandman. Idag vet vi bättre. I Södertörns brandförsvarsförbund är ca 10 procent av brandmännen kvinnor.