En arbetsplats för alla

Vi arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetsplats fri från diskriminering där varje medarbetares fulla potential tas till vara. Under senaste åren har likabehandlingsarbetet varit prioriterat, med målet att skapa en arbetsplats fri från kränkningar. 

En jämställd arbetsplats och ett jämställt medborgarbemötande är förutsättningar för att vi ska nå vår vision om ett säkert och tryggt samhälle där alla invånare känner förtroende för oss.

Brandyrket har historiskt betraktats som ett yrke för män. Fortfarande lever en del gamla felaktiga föreställningar kvar om vem som kan eller bör vara brandman. Idag vet vi bättre. I Södertörns brandförsvarsförbund är ca 12 procent av brandmännen kvinnor.

Vid nyanställning tillämpar vi positiv särbehandling av det underrepresenterade könet när så är möjligt.

Vårt arbete med likabehandling

En förutsättning för att fullt ut skapa säkerhet, trygghet och förtroende för alla medborgare, är att vi har ett aktivt arbete för ökad jämställdhet och mångfald.

För att skapa säkerhet av likvärdig kvalité för kvinnor och män, så måste vi ur ett jämställdhetsperspektiv analysera hur våra rutiner kring olika arbetsuppgifter ser ut vad gäller möten med medborgare, till exempel vid tillsyn, utbildningar och räddningsinsatser.

Vi måste också i arbetet för ökad säkerhet och trygghet bättre nå alla våra medborgare, något vi gör med personal som har olika bakgrund. Södertörns brandförsvarsförbund är också övertygade om att när den interna jämställdheten ökar och vi personalmässigt bättre speglar kommuninvånarna vad gäller jämställdhet och mångfald, kommer också det externa arbetet att bli mer jämställt och förtroendet för räddningstjänsten att öka.

Här kan du läsa mer om vår långsiktiga strategi och vårt arbete med jämställdhet och mångfald.