Finansiell information och styrdokument

Finansiell information

Förbundets finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. 

De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning motsvaras av inriktningsmålen i budget. God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2017 då vi uppfyllt balanskravet och aktivt arbetat utifrån de fastställda inriktningsmålen i handlingsplanen samt årliga verksamhetsmål i verksamhetsplanen. Vidare bedöms förbundets ekonomiska ställning vara stabil utifrån likviditets- och soliditetssynpunkt, det vill säga betalningsberedskap på kort sikt och storleken på eget kapital.

Ladda ned årsredovisningen som pdf.

Våra styrdokument

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor är den lag som styr räddningstjänsten i Sverige. Handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen och innehåller prioriteringar och mål för vår verksamhet. Riskanalysen ligger till grund för handlingsprogrammet.

Förbundsordning

Lag om skydd mot olyckor

Förordning Skydd mot olyckor

Handlingsprogram 2016-2019

Riskanalys 2015