Finansiell information och styrdokument

Finansiell information

Förbundets finansiella mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning överensstämmer med kommunallagens regler om en ekonomi i balans. 

De verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning motsvaras av inriktningsmålen i budget. God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2016 då vi uppfyllt balanskravet och aktivt arbetat utifrån de fastställda inriktningsmålen i handlingsplanen samt årliga verksamhetsmål i verksamhetsplanen. Vidare bedöms förbundets ekonomiska ställning vara stabil utifrån likviditets- och soliditetssynpunkt, det vill säga betalningsberedskap på kort sikt och storleken på eget kapital.

Läs vidare i vår årsredovisning från 2016

Våra styrdokument

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor är den lag som styr räddningstjänsten i Sverige. Handlingsprogrammet antas av förbundsdirektionen och innehåller prioriteringar och mål för vår verksamhet. Riskanalysen ligger till grund för handlingsprogrammet.

Förbundsordning

Lag om skydd mot olyckor

Förordning Skydd mot olyckor

Handlingsprogram 2016-2019

Riskanalys 2015