Utformning av brandlarmsavtalen

Avtalet som tecknas idag är civilrättsligt där kunden (anläggningsägaren) köper en tjänst som Södertörns brandförsvarsförbund tillhandahåller. Ett förenklat avtalsförfarande tillämpas fr o m mars 2016.

Tjänsten innebär

 • Kunden ansluter en brandlarmsanläggning till Räddningscentralen Stockholms län.
 • Räddningscentralen Stockholms län vidtar någon form av överenskommen åtgärd vid larmsignal (teknisk indikering), vid fellarm och/eller vid behov av frånkoppling.
 • Kunden själv väljer vilka åtgärder som ska vidtas enligt ett antal fastställda åtgärdsalternativ.
 • Kunden förser Södertörns brandförsvarsförbund med nycklar och/eller inpasseringskort, eller på annat sätt svarar för att tillträde till anläggningen kan ske. Kunden ansvarar även för att kontinuerligt uppdatera nycklar/inpasseringskort om så behövs. Södertörns brandförsvarsförbund förvarar kundens nycklar/inpasseringskort i låst och larmat skåp.

Åtgärdsalternativen för teknisk indikering omfattar olika alternativ

 • Räddningscentralen larmar räddningsenhet enligt överenskommen plan.
 • Undersökning av larmorsaken och i de allra flesta fall återställa larmet samt skriva i larmanläggningens kontrolljournal.
 • Räddningscentralen ringer till en kontaktperson som kunden uppgett.
 • Kunden har också möjlighet att avbryta pågående framkörning genom att kontakta Räddningscentralen och ange en kod för återkallning som skrivs in i avtalet.
 • Utlarmning av räddningsenhet klassificeras som Prio-2 larm och framkörning sker utan att påkalla fri väg.

Avgifter

 • Nyanslutningsavgift enligt taxa. 
 • Årlig abonnemangsavgift enligt taxa. 
 • Avgiften avser en larmadress, en lägre avgift tas ut per tillkommande larmadress.
 • En avgift utgår för varje vidtagen åtgärd enligt en fastställd taxa.
 • Taxan är beroende av kundens val av åtgärdsalternativ och om åtgärden är fullbordad eller bara påbörjad d v s om vi blir återkallade.
 • Taxa justeras årligen och finns här.

Avtalets utformning

Ramavtal tecknas med en kund (juridisk person) som är anläggningsägare till en eller flera automatlarmsanläggningar. Avtalet tecknas av behörig firmatecknare hos kunden.


Till avtalet knyts sedan en (1) bilaga för varje brandlarmanläggning/objekt. I denna bilaga specificeras vilka åtgärder som ska vidtas vid larm, fellarm och/eller frånkoppling. Kontaktuppgifter, koder för frånkopplig och återkallning, faktureringsadress m m anges i denna bilaga.

Ändring i avtalsbilaga sker via skriftlig kontakt med RCSL eller via kundportal på nätet. Ändring sker endast om giltig behörighetskod har angivits.

Övrigt

Vid utlarmning av räddningsenhet klassificeras detta som Prio-2 larm och framkörning sker utan att påkalla ”fri väg”. 

Huvudorsaken till att vi larmar ut automatiska brandlarm som Prio-2 larm och inte påkallar fri väg under framkörningen är det stora antalet felaktiga larm. Vi har beslutat att det ska finnas en möjlighet att klassa vissa larm som Prio-1 larm d v s utryckning med påkallande av ”fri väg” genom att förbättra säkerheten på signalen.

Beslutet om Prio-1 klassificering gör Södertörns brandförsvarsförbund och vi kräver då någon form av teknisk åtgärd enligt nedan:

 • Larmanläggning som detekterar händelse med två (2) eller fler detektorer av samma detektorsystem – exempelvis två rökdetektorer.
 • Larmanläggning som detekterar händelse med två (2) eller fler- detektorsystem – exempelvis både aktiverad sprinkler och rökdetektor.
 • Prioriterad larmtryckknapp. Dvs. larmtryckknapp som sitter placerad så att bara personal eller viss personalkategori kan komma åt den.
 • Signalen inkommer på en egen larmadress för säker identifiering.

Beslut om att klassa en anläggning som Prio-1 avgörs från fall till fall efter ett platsbesök. Vi kan också vid upprepade fellarm från Prio-1-klassad anläggning besluta om omklassning till Prio-2.