Brandfarliga och explosiva varor

Det finns många regler för hur du ska hantera brandfarliga och explosiva varor på ett säkert sätt. Om du yrkesmässigt hanterar brandfarliga eller explosiva varor krävs det i de flesta fall tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011).
I Stockholms län är det brandförsvaren som ger tillstånd till att sälja, köpa och hantera brandfarliga och explosiva varor, inklusive fyrverkerier. Om du bedriver din verksamhet inom en eller flera av våra medlemskommuner är det hos oss på Södertörns brandförsvarsförbund som du ska ansöka om tillstånd.

Brandfarliga varor

Hit räknas brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Du måste ha tillstånd om hanteringen överstiger vissa mängder. Vilka mängder som är tillståndspliktiga regleras i MSBFS 2013:3.

Explosiva varor

Hit räknas explosiva ämnen, blandningar och föremål samt ämnen, blandningar och föremål som tillverkas för att framkalla en explosion eller en pyroteknisk effekt (fyrverkeri). Till explosiv varar räknas också ammunition. Du måste ha tillstånd för hantering, överföring, handel och import.

Tillstånd som vi inte ansvarar för men som kan vara bra att känna till:

  • För att få använda sprängämnen inom tätbebyggt område eller för att få skjuta fyrverkerier (nyårsafton undantaget) dvs. användning på offentlig plats ansvarar polisen.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för med avseende på explosiv vara tillverkning, bearbetning, behandling, destruktion, underhåll och återvinning, gränsöverskridande överföring, import sådan hantering som Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket behöver ha tillstånd till.
  • För brandfarliga varor gäller att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, hanterar frågor om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut och Fortifikationsverket.