Tillsyn

Södertörns brandförsvarsförbund är en tillsynsmyndighet och genomför tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid tillsynen kontrolleras efterlevnaden av respektive lagstiftning. För tillsynsbesöket har myndigheten rätt att ta betalt, vilket görs enligt för Södertörns brandförsvarsförbund fastställd taxa.

Föreläggande, förbud och vite

Om en allvarlig brist noteras vid tillsyn meddelas ett föreläggande. Det innebär ett krav på att bristen måste åtgärdas. Ett föreläggande kan förenas med ett förbud som kan innebära begränsning av en verksamhet eller ett vite som måste betalas om åtgärden inte vidtagits innan fristen för rättelse har passerat.

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter.

För att brandskyddet ska hålla en tillräcklig nivå krävs i de allra flesta fall ett systematiskt brandskyddsarbete. Läs mer om systematiskt brandskyddsarbete.

Vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

Läs mer om hur du förbereder dig och vad en tillsyn innebär i vår broschyr En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn.

Viktiga punkter som ni kommer att behöva redovisa vid vår tillsyn 

Här kan du ta del av checklistor för olika objekt, det hjälper dig att förstå vilka kontroller vi som tillsynsmyndighet kommer att genomföra och vad ni förväntas redogöra för. En god förberedelse minskar eventuella begränsningar och störningar i er verksamheten och vår tillsyn kan utföras på ett enkelt och tillfredställande sätt.

Anläggning med flera verksamheter Industri 
Farlig verksamhet Kulturhistoriskt värdefull byggnad 
Flerbostadshus Vårdanläggning
Fängelse/häkte Vårdboende 
Förläggning Samlingslokal
Förskola Skola 
Gemensamhetsboende Underjordsanläggning
Hotell    
   

Tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Södertörns brandförsvarsförbund genomför regelbunden tillsyn av verksamheter där tillståndspliktig hantering sker enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vid behov kan tillsyn göras även av verksamheter där brandfarliga eller explosiva varor hanteras men där hanteringen inte kräver tillstånd. Läs mer om vår tillsyn, om tillståndsplikten och om hanteringskrav för brandfarlig och explosiv vara.

Avgift

Avgift för tillsyn är 1 074 kr/tim. 

En tillsyn omfattar planering inför tillsynsbesöket, själva tillsynsbesöket inklusive transporter till och från tillsynsobjektet samt efterarbete och eventuell utredning. Beroende på hur pass omfattande tillsynsobjektet är varierar tidsåtgången och därmed den totala kostnaden för utförd tillsyn.