Årsredovisning 2023

Nyhet 2024-04-15
Årsredovisningen beskriver övergripande Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet, måluppfyllelse och ekonomiskt resultat för 2023. I måluppfyllelsen görs också en översiktlig uppföljning av förbundets målområden utifrån handlingsprogram och verksamhetsplan för 2022-2023.

År 2023 blev ett turbulent år för svensk räddningstjänst på grund av stora och plötsligt uppkomna förändringar kring så väl pensioner som arbetstider. Detta i en tid då det är krig i Europa och där förbundet möter komplexare insatser med antagonistisk hotbild och grov organiserad brottslighet. Behovet av att ställa om och stärka räddningstjänstens förmåga är synnerligen påtagligt, och har under året medfört omprioriteringar där förbundet har startat planering för stärkt krisberedskap, räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) och krig.

Under året genomförde vi 7 177 utryckningar i medlemskommunerna och bistod andra räddningstjänstorganisationer vid ytterligare 329 insatser. Ungefär hälften av alla utryckningar sker på grund av ett akut nödläge och leder till att vi genomför en räddningsinsats för att hantera situationen.

Förbundets brand- och olycksförebyggande verksamhet har inneburit att vi har utfört 669 tillsynsbesök under verksamhetsåret och 881 övriga ärenden avseende tillståndsgivning för hantering av brandfarliga- och explosiva varor samt yttranden angående bland annat detaljplaner och byggärenden. Ute i våra sotningsdistrikt har cirka 13 000 brandskyddskontroller genomförts. Under året har förbundet utbildat 3 750 personer i brandskydd och på olika andra sätt agerat för att skapa meningsfulla möten med allmänheten.

I vår redovisning för förra året hittar du mer om året som gick, både i text och siffror.

Tillbaka till arkivet