Åtgärder vidtas för att begränsa rökavgivningen från branden i Kagghamra

Nyhet 2021-01-19
Södertörns brandförsvarsförbund har sedan den 23 december 2020 bedrivit en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Redan i ett tidigt skede av räddningsinsatsen framkom det uppgifter om att det förelåg en förhöjd risk för skred i området. Geotekniker från Statens geotekniska institut (SGI) anlitades för att göra en undersökning av platsen och de kunde därefter bekräfta att det förelåg en överhängande skredrisk.

Beslut fattades om att genomföra en mer ingående geoteknisk undersökning och även den senare utredningen styrker den förhöjda risken för skred i området. Däremot ger underlaget en vägledning om tänkbara åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna och möjliggöra en aktiv insats på platsen.

Utifrån den information och kunskap vi har idag kommer en mer aktiv insats att påbörjas under veckan för att avbryta eller begränsa rökavgivning från avfallshögen, förhindra eller åtminstone avsevärt minska risken för en plötslig accelererande brandutveckling samt förhindra akuta skador på omgivande miljö på grund av skred. Insatsen ska också kunna genomföras på ett säkert sätt.

Tillsammans med en entreprenör planerar vi nu för att genomföra en täckning av avfallshögen främst med sand. Till att börja med kommer en del markbearbetning och skogsfällning att utföras i området för att ge förutsättningar för att kunna påbörja insatsen. Därefter kommer vi att vidta vissa åtgärder för att minska risken för skred i området och för att trygga att platsen är tillräckligt säker att beträda.

Det är fortsatta risker på området och olika omständigheter kan medföra att vi vid vissa perioder behöver förändra insatsens arbete eller fatta andra inriktningsbeslut.

Vi kan i dagsläget dessvärre inte svara på hur länge avfallshögen kommer att brinna och rökutvecklingen fortgå. Vi kan heller inte ge en exakt prognos hur länge insatsen kommer att fortgå men preliminärt räknar vi med cirka åtta veckor. Detta kommer att utvärderas löpande vartefter insatsen fortskrider.   

Tillbaka till arkivet