Statistik: Badplatser, drunkning och UAS

Nyhet 2024-06-05
SBFF granskar kontinuerligt aktuella trender och siffror över inträffade händelser inom våra medlemskommuner. Sex gånger om året presenteras statistiken tillsammans med en kort analys.

Under sommarmånaderna är det naturligt att fler människor rör sig på och nära vatten och att risken för drunkningsolyckor därmed ökar. Begreppet drunkningsolycka innefattar olycka där någon har behövt hjälp i vattnet, det behöver alltså inte innebära att någon har omkommit.

 


Mellan 2016 och 2023 har SBFF hanterat totalt 337 händelser med drunkningsolyckor inom medlemskommunerna. Diagrammet visar hur antalet drunkningsolyckor fördelar sig mellan åren. I statistiken ingår förutom badrelaterade olyckor även olyckor som sker med båt och vid fiske och isaktiviteter.

Larmhändelser med drunkning ligger någorlunda jämnt fördelade under åren. Snittet per år är 42 larmhändelser med drunkningsolycka.

Drunkningsrelaterade olyckor per månad

image17y2.png

Diagrammet visar genomsnittligt antal larm om drunkning per månad mellan åren 2016 och 2023. Alla våra medlemskommuner har tillgång till inlandsvatten, och ungefär hälften av dessa kommuner gränsar dessutom till havet eller Mälaren.

De flesta larmhändelser med drunkningsolyckor sker under sommarmånaderna juni till augusti. Under vintermånaderna inträffar drunkningsolyckor främst i samband med att människor vistas på isar.

Här sker drunkningsrelaterade olyckor

image6u8u.png

Kartan visar larmhändelser för drunkning mellan 2016 och 2023. Kartbilden visar på att räddningstjänsten oftare larmas till tätbebyggda områden jämfört med glesbebyggda områden.

Kontroll av badplatser

Våra medlemskommuner har många badplatser som vi årligen inspekterar inför badsäsongen. Det innebär att vi kontrollerar tillgänglighet och framkörningsvägar, vi inspekterar även livbojar och eventuella livräddningsflottar för att säkerställa att de är i gott skick och korrekt placerade. Våra brandmän genomför även dykningar för att fastställa vattendjupet från strandkanten och utåt, samt för att undersöka bottensedimentet vid olika avstånd. Vi identifierar och dokumenterar också andra potentiella risker som kan påverka en insats på badplatsen.

UAS (Unmanned Aircraft System)

imagegmu5o.png

Södertörns brandförsvarsförbund använder UAS (Unmanned Aircraft System), i folkmun kallat drönare. UAS-enheten används bland annat för att få en överblick över ett insatsområde och lokalisera bränder med hjälp av värmekamera. Diagrammet ovan visar förekomsten av antal larm där UAS larmades samt antal insatser där UAS användes under 2023. Larmhändelserna omfattar kategorierna:

  • Brand utomhus
  • Brand i byggnad
  • Drunkning
  • Explosion
  • Hot om suicid
  • Utsläpp av farligt ämne

imagebs2zs.png

På kartan kan vi se larmhändelser för UAS-enheten under tidsperioden 2022 till och med mars 2024.

 

Tillbaka till arkivet