Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som så kallad farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor och det är Länsstyrelsen i Stockholms län som fattar beslut om vilka anläggningar det gäller.

Idag klassas följande anläggningar som farliga verksamheter:

Vissa anläggningar som klassas som farlig verksamhet omfattas även av andra krav, exempelvis Sevesolagstiftningen som handlar om att vidta åtgärder för att förhindra och begränsa konsekvenserna vid en allvarlig kemikalieolycka.

Södertörns brandförsvarsförbunds plan för räddningsinsats hittar du här.

Så blir du varnad vid en olycka

Om det inträffar en allvarlig olycka får du i första hand information via radio och TV. Bedömer räddningsledaren, som har det övergripande ansvaret för insatsen, att situationen är så allvarlig att varningen måste ges akut, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" användas.

  • Signal "Viktigt meddelande till allmänheten". 7 sekunder ton med 14 sekunders mellanrum. Larmet upprepas i minst två minuter. 
  • Signal "Faran över". När faran är över ljuder en 30-40 sekunders sammanhängande signal.

Larmet testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Det här ska du göra

Om du hör signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" ska du:

  • söka skydd inomhus,
  • stänga fönster, dörrar och om möjligt ventilation,
  • söka information via radio och TV,
  • stanna inomhus tills du får annan information via radio eller TV eller till du hör signalen "Faran över" (se ovan).

Felanmälan

Om signalen inte fungerar när den testas kl 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december kan du felanmäla det via formulär på Räddningscentralen Stockholms läns webbplats.

Krav

Nedan ges en sammanfattning av de krav som ställs på de farliga verksamheterna. Mer om kraven på de farliga verksamheterna kan du läsa i 3-5§§ 2 kap lagen om skydd mot olyckor och 3-4§§ 2 kap förordningen om skydd mot olyckor

Hindra och begränsa skador

Anläggningarna ska i skälig omfattning se till att hindra och begränsa allvarliga skador. Det kan göras t ex genom att ha egen beredskap i form av personal eller att på annat sätt bekosta personal eller utrustning. Kraven ställs på ägaren eller den som utövar verksamheten.

Riskanalys

Verksamhetsutövaren är vidare skyldig att analysera riskerna för allvarliga olyckor. Vi rekommenderar att man inför och under upprättande av en sådan riskanalys samråder med Södertörns brandförsvarsförbund. Vissa anläggningar omfattas också av andra lagstiftningars krav på riskanalys och analyserna kan till viss del integreras. Det är dock viktigt att lagstiftningarnas olika syften uppnås med den gemensamma analysen.

Skriftlig redogörelse

Verksamhetsutövaren ska lämna in skriftlig redogörelse över sitt brandskydd till Södertörns brandförsvarsförbund. Ägaren ska lämna de uppgifter som erfordras för att verksamhetsutövaren ska kunna upprätta  en sådan redogörelse.

Vid utsläpp

Det ställs även ett krav på att verksamhetsutövaren ska underrätta länsstyrelsen, polisen och Södertörns brandförsvarsförbund om ett utsläpp av skadliga ämnen har skett eller om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp.

Tillsyn

Tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 4§ över de farliga verksamheterna utövas av Södertörns brandförsvar. Tillsynen särskiljer sig från den mer vanliga tillsynen (utefter 2 kap. 2§ LSO) på grund av att  verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö.. 

Sidan uppdaterades senast 2016-10-07.