Sevesoverksamhet

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kallas "sevesolagstiftningen" efter staden Seveso i Italien där en stor olycka inträffade 1976. Syftet med lagstiftningen är att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och den vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier.

Lagen är uppdelad i två kravnivåer. Vilka krav som ställs på verksamheten beror på de risker som verksamheten medför. Verksamhetsutövaren är skyldig att förebygga risker och olyckor samt begränsa följderna av en olycka. Verksamheter i den högre kravnivån ska även presentera en säkerhetsrapport där bl a en riskanalys och intern plan för räddningsinsatser ska ingå. För verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska Södertörns brandförsvarsförbund ta fram en plan för räddningsinsatser och tillsammans med kommunen informera om riskerna.

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet avseende att tillse att de besämmelser som utfärdats utefter Sevesolagstiftningen efterlevs. Mer information om länsstyrelsens (Stockholms län) arbete med Sevesoverksamheter finns på följande länk.

Följande Sevesoverksamheter finns idag inom förbundets tio medlemskommuner:

Högre kravnivån:

Lägre kravnivån:

Sevesoanläggningar har ett ansvar att informera allmänheten om risker och säkerhetsarbete. Denna information hittar du under respektive verksamhet.

Södertörns brandförsvarsförbunds plan för räddningsinsats hittar du här.

Gällande lagstiftning inom området

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Förordning (2016:399) om ändring i förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (MSBFS 2015:8)

Vägledning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med andra myndigheter tagit fram olika vägledningar och gemensam information om vilka krav som gäller för företag som omfattas av dessa regler.

Samlade vägledningar, publikationer och handböcker om sevesolagstiftningen

Sidan uppdaterades senast 2023-10-04.