Systematiskt brandskyddsarbete

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor klargörs att ägaren till en byggnad eller anläggning tillsammans med nyttjanderättshavaren ansvarar för att det finns ett skäligt brandskydd. Det innebär ett ansvar för bland annat att byggnaden kan utrymmas på ett tillfredsställande sätt, att det finns utrustning för brandsläckning, att risken för en brand är så liten som möjligt samt att brand- och rökspridning i byggnaden inte kan ske okontrollerat.

För att brandskyddet ska hålla en skälig nivå över tid krävs ett systematiskt brandskyddsarbete. Hur avancerat det systematiska brandskyddsarbetet ska vara beror på de risker som finns i verksamheten och på hur komplex verksamheten är.

Ansvar

I lagen regleras inte vem av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för vilka delar av brandskyddet. Fastighetsägaren och nyttjanderättshavaren måste själva reglera detta genom avtal. Den som har rådigheten att upptäcka och avhjälpa brister bör vara ansvarig för just den delen av brandskyddet.

Vad är systematiskt brandskyddsarbete

Ett systematiskt brandskyddsarbete är inte ett dokument utan handlar om att på ett strukturerat och planerat sätt arbeta med sitt brandskydd. Det är dock bra om det systematiska brandskyddsarbetet finns dokumenterat i en pärm eller digitalt. I ett systematiskt brandskyddsarbete ingår bland annat kontroll och underhåll av en byggnads tekniska brandskydd, planering för att hantera ett nödläge och att vidta åtgärder för att minska sannolikheten för brand. Det bör också finnas en plan för vilken brandskyddsutbildning som personalen i en verksamhet behöver och en tydlig förteckning av vem som är ansvarig för brandskyddet.

Mer information om hur du kan arbeta systematiskt med ditt brandskydd hittar du i vår vägledning Systematiskt brandskyddsarbete.

Vi har också tagit fram specifika dokument för olika verksamheter, exempel på checklistor och annan praktisk information. Vägledning med exempel och lösningar för hur du ska utforma en brandsäker verksamhet hittar du här.

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete

Södertörns brandförsvarsförbund erbjuder utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete för dig som vill lära dig mer. Läs mer om våra utbildningar i systematiskt brandskyddsarbete.