Sotning och rengöring

Södertörns brandförsvarsförbund har ansvar enligt lag om skydd mot olyckor att alla aktiva eldstäder i medlemskommunerna sotas och kontrolleras (brandskyddskontroll). För att utföra sotning och brandskyddskontroll har Södertörns brandförsvarsförbund avtal med ett antal sotningsentreprenörer.

Varje medlemskommun tillhör ett sotningsdistrikt där en entreprenör utför sotning och brandskyddskontroll. Här kan du se vilket sotningsdistrikt du tillhör och kontaktuppgifter till entreprenören som utför sotning och brandskyddskontroll i er kommun (länk till sidan med kontaktuppgifter). Sotningsentreprenörerna är er kontaktväg i första hand när ni har frågor rörande sotning och brandskyddskontroll.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fasta förbränningsanordningar som inte uteslutande eldas med gas rengöras (sotas). Detta innebär att eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök ska regelbundet sotas och rengöras.

Se till att er eldstad sotas och kontrolleras

Hos varje entreprenör finns ett register med uppgifter om vilka eldstäder som finns i inom distriktet samt när de senast blev sotade och brandskyddskontrollerade.

Alla eldstäder som används måste bli sotade och brandskyddskontrollerade regelbundet. Det är ni som fastighetsägaren som är ansvarig för att se till att er eldstad finns med i sotningsentreprenörens register. Om ni har en eldstad men inte fått besök av sotaren, vänligen kontakta er sotningsentreprenör och kontrollera så att er fastighet finns med i deras register.

Så fungerar sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Anledningen till detta är att en stor del av alla bränder som sker i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar.

En eldstad ska sotas enligt fastställda tidsintervall (frister).

Här kan du se vilka frister som gäller för er typ av eldstad.  

Vid sotning tas brännbara beläggningar bort, så som sot och eventuella brukrester och tjärbildningar, i sådan omfattning att risken för soteld sanitära olägenheter. Vid sotning av eldstaden eller värmepannan ska även de tillhörande rökkanaler och skrotstenar rengöras. Det innebär att alla ytor som rökgaserna passeras ska rengöras. Detta medför att sotaren måste få tillgång till dessa under besöket.

Rengöring av en imkanal i storkök sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen. En försmutsad kanal kan även leda till försämrad funktion då filtret och fläkten ofta täpps igen av fett vilket kan led till lukt och rökutveckling.

Av vem utförs sotningen?

Sotning och rengöring utförs av entreprenörer som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Entreprenören har i uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags.
Här hittar ni vem som utför sotning i er kommun.

Avgift och taxa

Varje medlemskommun beslutar om taxan (priset) för sotning. Av- eller ombokning måste ske senast tre arbetsdagar innan din bokade tid, annars utgår avgift enligt taxa.

Se gällande taxa här.

Får jag sota själv eller använda mig av annan entreprenör?

Vill du som fastighetsägare själv ta ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning utförs och att det istället sker av dig eller någon annan sotningsentreprenör än den som kommunen har avtal med så har du rätt att göra det.

Mer information finns här.