Sotning och rengöring

Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök.

Vid sotning av eldstaden eller värmepannan ska även den tillhörande rökkanal (skorsten) rengöras från sot samt eventuella brukrester och tjärbildning, detta för att minska risken för soteld och sanitära olägenheter. Om några synliga avvikelser finns meddelar sotaren dessa muntligt på plats.

Med imkanal i storkök menas med skorsten eller frånluftskanalen mellan köket och taket där ofta en fläkt finns monterad.

Rengöring sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen. En försmutsad kan också leda till försämrad funktion då filter och fläkt ofta täpps igen av fett vilket kan leda till lukt och rökutveckling.

Av vem utförs sotningen?

Sotning och rengöring utförs av entreprenörer som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Entreprenören har i uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags. Här hittar ni vem som utför sotning i er kommun.

Får jag som fastighetsägare sota själv?

För att sota själv måste du som fastighetsägare ansöka om dispens hos Södertörns brandförsvarsförbund och ha den kompetens som krävs.

Mer information om att sota själv och blankett för ansökan hittar du här.

Får jag som fastighetsägare använda mig av annan entreprenör än den Södertörns brandförsvarsförbund har avtal med?

För att du som fastighetsägare ska få använda dig av annan entreprenör än den som Södertörns brandförsvarsförbund har avtal med måste du ansöka om annan behörig sotare och få den dispensen godkänd.

Mer information om annan behörig sotare och blankett för ansökan hittar du här.

Vad kostar en sotning?

Förbundsdirektionen i Södertörns brandförsvarsförbund beslutar om priset (taxa) för sotningen, se gällande taxa här.

Hur ofta ska anläggningen sotas?

Sotning och rengöring ska utföras regelbundet. Hur ofta det ska ske beror bland annat på vad det är för objekt och hur mycket och ofta den används, se fristerna här.