Sota själv eller byta sotare

Vill ni som fastighetsägare själv ta över ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning utförs och att det i stället sker av er eller någon annan sotningsentreprenör än den som kommunen har avtal med så har ni rätten att göra det. För att få ett medgivande om egensotning eller överlåta sotning till annan sotningsentreprenör behöver ni inkomma med en ansökan till Södertörns brandförsvarsförbund. För att ansökan ska beviljas behöver Södertörns brandförsvarsförbund kunna försäkra sig om att utförandet kommer att ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt och att anläggningen är säker. Även att ni eller den sotningsentreprenör som ska utföra sotningen ska ha nödvändig kunskap för uppgiften och den utrustning som krävs.

Ansökningsblanketten tillsammans med samtliga intyg som krävs ska skickas till Södertörns brandförsvarsförbund. Uppgifterna ska vara korrekta och samtliga intyg ska bifogas med ansökan.

Oavsett om ni själv utför sotningen eller anlitar en annan sotningsentreprenör som utför sotningen ligger ansvaret på er som fastighetsägare att sotningen sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister och att sotningstillfällena dokumenteras, i exempelvis en sotningsjournal, och uppvisas vid brandskyddskontroll.

Medgivande om egensotning gäller endast rengöring (sotning). Brandskyddskontroll utförs fortsättningsvis av Södertörns brandförsvarsförbunds delegerade brandskyddskontrollanter.

Medgivandets gällandetid är kopplat till avtalstiden för SBFF:s nuvarande leverantör för sotning i kommunen. När nuvarande entreprenörs avtal för sotning löper ut upphävs medgivandet automatiskt.

Skulle förhållandena kring medgivandet förändras, exempelvis ägarförhållanden eller utförarens fysiska förmåga, ska detta meddelas till Södertörns brandförsvarsförbund. Medgivandet upphör dock automatiskt vid ägarbyte. Informera därför den nya ägaren om att ni sotat själv och att den nya ägaren antingen kontaktar kommuns sotningsentreprenör eller göra en ny ansökan om egensotning. Ni som fastighetsägare ska meddela Södertörns brandförsvarsförbund när ägarbyte sker.

Återkalla byte av sotare

Vill ni återkalla ert medgivande och återgå till er kommuns avtalade entreprenör ska ni inkomma med en anmälan om upphörande av egensotning till Södertörns brandförsvarsförbund. 

Blanketter

Egensotning

Egensotning med annan behörig sotare

Anmälan om upphörande av egensotning