Brand i avfallshög i Kagghamra, Botkyrka kommun

Nyhet 2020-12-29
Södertörns brandförsvarsförbund bedriver sedan den 23 december en räddningsinsats i Kagghamra i Botkyrka kommun. Det är ett område på cirka 100 gånger 100 meter med osorterat avfallsmaterial som brinner och vi uppskattar att avfallshögen varierar mellan 5 och 10 meter i höjd.

Tillsammans med Botkyrka kommun och berörda nämnder/förvaltningar har arbetet med olika åtgärdsförslag för att släcka branden pågått sedan den 23 december. Kontakt har även tagits med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, FOI och Statens geotekniska institut.     

Under arbetet har det framkommit att det föreligger en risk för skred i området. Geotekniker från Statens geotekniska institut har varit på plats och bekräftat att skredrisken måste beaktas i val av släckmetod. Det innebär att vi inte kan utesluta att om vi belastar eller skapar vibrationer i området kan det orsaka både lokala och/eller större skred, vilket begränsar insatsen. Det har på 80-talet varit ett större skred i området som gick ut i havet.

Vidare så är området där avfallsmaterialet lagras mycket känsligt ur föroreningssynpunkt då det avvattnas till de närliggande ytvattenförekomsterna Kagghamraån och Kaggfjärden, samt ligger ovanpå grundvattenförekomsten Rosenhill-Lilla Ström. Marken utgörs av sand-grus och vatten som infiltreras kan därmed nå någon eller några av dessa vattenförekomster. Kagghamraån är dessutom klassad som ett riksintresse för den vetenskapliga naturvården och en av få platser där havsöring fortfarande leker i östersjöområdet.

Mot bakgrund av dessa förhållanden har Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun bland annat förelagt om att lämpliga åtgärder ska vidtas så att det släckvatten som uppstår vid den pågående branden och eftersläckningsarbete inte kan spridas till mark- eller grundvatten.

Vår bedömning är att flera komplexa omständigheter gör att branden i dagsläget är svår att släcka och att rökutvecklingen därmed kommer att kvarstå under en längre tid. Arbetet med hanteringen av branden fortsätter tillsammans med Botkyrka kommun och en dialog förs även med markägaren ifrågan.

Till frågor och svar om branden i Kagghamra.

 

Tillbaka till arkivet