Räddningsinsatsen i Kagghamra avslutas idag

Nyhet 2021-03-25
Under perioden 23 december 2020 till 25 mars 2021 har Södertörns brandförsvarsförbund bedrivit en räddningsinsats mot brand i avfallshög på fastigheten Ström 1:1, Botkyrka kommun.

Insatsens mål har varit att avbryta eller begränsa rökavgivning från avfallshögen för att minimera påverkan på människor, djur och miljö samt att avsevärt minska risken för ett plötsligt accelererande brandförlopp. För att möjliggöra ovanstående och för att förhindra skador på omgivande miljö på grund av skred, har markarbeten i form av så kallade tryckbankar skapats runt delar av avfallshögen.

Metoden för att nå målet med att dämpa rökavgången och förhindra ett plötsligt accelererande brandförlopp har varit att täcka avfallshögen med sand.

I mitten av februari gick räddningsinsatsen in i ett nytt skede då avfallshögen till stora delar var täckt och det syntes inte längre någon rök från högen. De senaste veckorna har den fortsatta räddningsinsatsen inneburit att regelbundet kontrollera och följa upp eventuella förändringar av avfallshögen. Detta för att säkerställa att sandtäckningen håller över tid och i ett tidigt skede kunna upptäcka om det börjar att ryka från högen igen. Området har under denna period fortsatt varit avspärrat enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.     

Avfallshögen är nu täckt med sand på ett sådant sätt att det inte föreligger någon akut risk för skred, rökavgivning är avbruten och risken för en plötsligt accelererande brandutveckling är eliminerad. Mot bakgrund av detta har räddningsledaren den 25 mars kl. 09.00 fattat beslut om att räddningsinsatsen ska avslutas.

I samband med beslutet om att avsluta räddningsinsatsen underrättas fastighetsägare och nyttjanderättshavare om räddningsledarens observationer och rekommendationer som bör beaktas i den fortsatta bevakningen och hanteringen av avfallshögen.

Beslutet i sin helhet finns att läsa här.

Tillbaka till arkivet