Statistik: Skogsbränder, sjukvårdslarm och hembesök

Nyhet 2024-03-11
SBFF granskar kontinuerligt aktuella trender och siffror över inträffade händelser inom våra medlemskommuner. Sex gånger om året presenteras statistiken tillsammans med en kort analys.

Våren är på ingång och soltimmarna börjar bli fler. Det innebär också att markbrandsäsongen har börjat.

Diagram som visar att markbränder ökar i framför allt april, maj, juni, juli

Diagrammet visar förekomsten av mark- och skogsbränder per månad mellan åren 2016 och 2024.

Mark- och skogsbrandsäsongen börjar vanligtvis i mars med gräsbränder. De är vanligare under våren eftersom det torra gräset från föregående år är lättantändligt och det nya gräset inte har kommit än. Gräsbränder har en tendens att sprida sig mycket snabbt.

När vädret blir varmare och marken torr brukar skogsbrandsäsongen ta fart. Mark- och skogsbränder startar av olika orsaker, bland annat avsiktlig eldning som man tappar kontrollen över. Skadeförloppet beror på vindens styrka och riktning. Blixtnedslag, gnistor från tåg samt skogs- eller markarbeten kan också orsaka bränder. För att minimera risken är det viktigt att vara försiktig, ta hänsyn till väderförhållandena och vara beredd att snabbt agera om en brand uppstår. Läs våra råd till allmänheten om att undvika mark- och skogsbränder

Här startar markbränder

Karta över södra Stockholms län. Kartan har markeringar som visar var bränder har uppstått. Flest markeringar är det kring tätbebyggda områden

På kartan kan vi se "hotspots" för mark- och skogsbränder under tidsperioden 2016-2024. Den stora mängden mark- och skogsbränder inträffar i tätbefolkade områden, närmre bestämt vid badplatser, grillplatser, parker och liknande.

Sjukvårdslarm har ökat

Diagram över sjukvårdslarm mellan 2016 och 2023. Staplarna visar att sjukvårdslarmen var som lägst 2019 med strax över 550. Larmen har sedan ökat varje år, år 2023 visar stapeln på en bit över 800 larm.

Regionen har det primära ansvaret för sjukvårdsinsatser, men ofta larmas också räddningstjänsten, i synnerhet vid hjärtstoppslarm. Sjukvårdslarmen utgör en betydande del av de händelser där SBFF:s resurser larmas och antalet har ökat under de senaste åren.

Utbildningar i hjärt- och lungräddning

Kritiskt för att rädda en person med hjärtstopp är att hjärt- och lungräddning (HLR) startar så fort som möjligt. Under 2023 utbildade SBFF 736 personer inom hjärt- och lungräddning, varav 95 personer även genomgick utbildning i barn-HLR. Syftet är att lära personer hur de ska agera när någon drabbats av hjärtstopp eller svår andningsnöd.

Hembesök för att förebygga bränder hemma

Mellan åren 2018 och 2023 genomförde vi 8 468 hembesök i våra medlemskommuner. Registrerade hembesök representeras av antal dörrar som öppnas, vilket i snitt brukar vara 4 av 10 i ett flerbostadshus.

Nykvarn och Salem ingår i distrikt Södertälje respektive Botkyrka.

Diagram över antal hembesök i medlemskommunerna. De flesta ligger på någorlunda jämn nivå per år, men Ekerö sticker ut med 400 besök, en tredjedel av vad de flesta andra kommuner haft (1200).

För Ekerö kommun skedde istället gruppmöten, med deltagare från flera hushåll. Bostadsbeståndet på Ekerö skiljer sig jämfört med andra medlemskommuners, och därmed också antalet hembesök. Syftet med hembesöken är att öka kunskapen bland privatpersoner om hur man förebygger brand och hur man bör agera vid en olycka. Under hembesöken delar vi med oss av information om:

  • Regelbundna test av brandvarnare.
  • Utrymning från bostaden vid händelse av brand.
  • Hur man på ett säkert sätt kan släcka mindre bränder på egen hand.

Vi berättar också om vikten av att ha brandsläckare och brandfilt hemma. Att boende har denna kunskap är avgörande för att minska risken för bränder och öka säkerheten för alla i hemmet.

Tillbaka till arkivet