Hotell

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter. 

Vid tillsyn av hotell förväntas ni bland annat att kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Utrymningsvägar

  Redogöra för hur verksamheten ska kunna utrymmas vid tex brand och hur ni kontrollerar att utrymningsvägarna alltid är framkomliga och dörrarna öppningsbara.

 • Nödbelysning i utrymningsvägar

  Redogöra för fastighetens nödbelysning, dess intensitet och varaktighet. Belysningsstyrkan skall vara lägst en lux på plana ytor och fem lux i trappor med en varaktighet på minst 60 minuter. Ljusmätningsprotokoll eller liknande bör kunna uppvisas.

 • 2. Detektion av brand

  Redogöra för brandlarmets täckningsgrad dess skötsel och underhåll samt dess revisionsbesiktning. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande skall kunna uppvisas och skall ej vara äldre än 15 månader. Eventuella brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

 • Styrningar från brandlarmet

  Redogöra för samtliga förekommande styrningar från fastighetens brandlarmanläggning, om sådana finns. Information om dessa styrningar och dess funktioner bör finnas i brandskyddsdokumentationen och på ventilationsanläggningens driftkort. För säkerställande att rätt brandtekniska funktioner verkställs när styrningen från brandlarmet aktiveras bör samordnade provningar införas som kontrollmetod.

 • Ventilationsanläggningens funktioner vid brand

  Redogöra för hur ventilationssystemet är uppfört för att hindra rökspridning mellan brandceller. Information om detta bör finnas i fastighetens brandskyddsdokumentation och ventilationssystemets driftkort.

 • Kontrollmetod för ventilationssystemets funktioner vid brand

  Redogöra för vilka kontroller som genomförs för att säkerställa att ventilationsanläggningens brandskydd är fungerande.

 • 3. Utrymningslarm

  Redogöra för utrymningslarmets aktiveringsmetod det vill säga med styrning från brandlarmet eller med tryckknappar. Revisionsbesiktningsprotokoll eller liknande bör kunna uppvisas och skall ej vara äldre än 36 månader. Brister skall vara åtgärdade eller under utförande.

 • Utrymningslarmets hörbarhet

  Redogörelse för utrymningslarmets hörbarhet i varje boendes rum. Kravet på hörbarhet är lägst 75 db(A) mätt på kudden. Ljudmätningsprotokoll eller liknande kontrollmetod bör kunna uppvisas.

 • 4. Brandsläckningsutrustning

  Redogöra för fastighetens brandsläckningsutrustning avseende kontroll, skötsel samt kunskapen om dess användande.

 • 5. Brandcellsgränser

  Redogöra för statusen på fastighetens brandcellsgränser och dess kontrollfunktioner för säkerställande av att samtliga brandcellsgränser är täta och funktionella.

 • 6. Hantering brandfarliga varor

  All hantering av brandfarliga varor skall redovisas. Om tillståndspliktiga mängder hanteras skall tillstånd för detta finnas. Om tillstånd för hantering av brandfarliga varor finns skall tillstånd och redogörelse ske av föreståndarens ansvar, dokumentation och skötsel underhåll av denna utrustning.

Om mängden brandfarliga gaser respektive vätskor inte överstiger någon av volymgränserna i tabell 1 nedan behövs inget tillstånd för hanteringen.

Hantering

Volym (liter)

Brandfarliga gaser

Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler

Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C

Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C1)

Yrkesmässig2) publik verksamhet

Inomhus: 2

Utomhus3): 60

100

100

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, inomhus

250

500

500

10 000

Yrkesmässig icke publik verksamhet, utomhus4)

1 000

3 000

3 000

50 000

Icke yrkesmässig hantering5)

Gasol: 60

Andra gaser: 10

100

100

10 000

1) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55-60 °C.

2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer.

3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.

4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar.

5) Detta omfattar endast privat hantering. 

Andra viktiga handlingar som också bör finnas med vid tillsynen

Dokumentation

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Fastighetens brandcellsritningar
 • Ventilationssystemets driftkort
 • Elbesiktningsintyg
 • Drift och underhållsinstruktioner för de brandtekniska installationerna.