Frågor och synpunkter

Vi får många frågor från våra kunder om sotning och brandskyddskontroll. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här. Annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

Vanliga frågor 

Är brandskyddskontroll och sotning samma sak?

Nej. Sotning är rengöring och brandskyddskontroll är en kontroll av skicket på eldstad och rökkanal.          

Hur ofta ska brandskyddskontroll utföras och är det något som måste göras?

Brandskyddskontroll är en lagstadgad kontroll som ska utföras vart annat, vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilket objekt du har.

Hur ofta ska sotning utföras och är det något som måste göras?

Sotningen är en lagstadgad rengöring som omfattar eldstad och rökkanal. När det gäller eldstäder ska sotning ske vart fjärde år eller en gång per år beroende på hur mycket man eldar. Det är bra att stämma av med sotaren.

När det gäller imkanal i storkök ska rengöring ske var sextonde vecka och kolgrillar ska rengöras sex gånger per år.

Jag har inte några takskyddsanordningar och det är heller inte någon som påtalat det innan. Varför ställer ni krav på det?

För att minimera riskerna vid takarbete ställer vi krav på hög taksäkerhet så att brandskyddskontroll och sotning kan genomföras på ett säkert sätt. Därför är det obligatoriskt med taksäkerhet. En bra hemsida vi rekommenderar är taksakerhet.se där finns mycket bra information.

Jag har fått en faktura och undrar vad ” extra tid utöver grundavgift” står för?

Vi har en fastställd taxa (finns på vår hemsida under sotning och brandskyddskontroll) som vi debiterar efter. Minsta tid vi debiterar för är 25 minuter samt en grundavgift. Om den totala tiden för kontrollen tar mer än 25 minuter så debiterar vi per minut. ”Extra tid utöver grundavgift” är alltså de minuter som överstiger 25 minuter.

Jag har fått två fakturor, stämmer det verkligen?

I några av våra kommuner så kan brandskyddskontrollen ibland utföras samtidigt som sotningen. Sotningen faktureras av entreprenörerna, i de flesta kommuner faktureras brandskyddskontrollen av Södertörns brandförsvarsförbund. När sotning och brandskyddskontroll då utförs vid samma tillfälle kommer då två fakturor.

På aviseringen framgår om det är sotning eller brandskyddskontroll eller båda delar som ska utföras.

Frågeformulär

Här kan du ställa frågor och lämna dina synpunkter på sotning och brandskyddskontroll. Vi handlägger ditt ärende skyndsamt och återkommer till dig. 

OBS!
Denna webbsida ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut, och ska inte heller användas för bokning eller ombokning av sotning och brandskyddskontroll. Handlingar som kommer in till kommunen är allmänna handlingar och oftast offentliga. Det betyder att alla kan ta del av dem. Känsliga personuppgifter kan dock sekretesskyddas.

Förnamn och efternamn
Telefon
E-postadress
Fastighetsbeteckning
Kommun
Beskriv kortfattat vad ditt klagomål gäller:
 
Skicka anmälan