Flerbostadshus

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Södertörns brandförsvarsförbund tillsynar att detta krav efterlevs. Tillsyn genomförs regelbundet av de verksamheter som uppfyller våra kriterier för regelbunden tillsyn men också vid behov i andra verksamheter. 

Vid tillsyn av flerbostadshus förväntas ni bland annat att kunna redogöra för följande punkter.

Checklista

 • 1. Utrymningsvägars framkomlighet

  Redogöra för hur verksamheten ska kunna utrymmas vid tex brand och hur ni kontrollerar att utrymningsvägarna alltid är framkomliga och dörrarna öppningsbara.

 • 2. Brandventilation av trapphus

  Redogöra för rökluckors/rökfönsters funktion och dess funktionstester. Dokumentation på funktionstester bör kunna uppvisas.

 • 3. Räddningstjänstens stegutrustning

  Hus högre än tre våningar skall kunna nödutrymmas med räddningstjänstens maskinstegar eller hävare. Dessa fordon kräver fri bredd på minst tre meter körbana och minst fem meter på sina uppställningsplatser. Om separat räddningsväg finns anordnad, skall uppställningsplatser för höjdfordonen kunna redovisas samt räddningsvägens vinterunderhåll.

 • 4. Brandteknisk avskiljning av eventuell källare och vind

  Redogörelse för branddörrars funktionstester, skötsel och underhåll om sådana finns.

 • 5. Eventuella rökluckor i mark eller fasad för brandventilation av källare

  Regelbundna funktionstester av ovannämnda luckor skall kunna redovisas om dessa finns.

 • 6. Nödbelysning i trapphus

  I trapphus utan dagsljusinsläpp eller byggnader högre än åtta våningar ska det finnas nödbelysning. Nödbelysningen ska lysa med en styrka om fem lux i gångstråk i trappor (golvnivå). Vid ett strömbortfall ska nödbelysning lysa i minst 60 minuter. Redogörelse för kontrollmetod och funktion på nödbelysningen skall kunna redovisas.

 • 7. Stigarledning i trapphus

  Fastigheter med mer än åtta våningsplan skall ha en stigarledning i trapphuset som möjliggör för räddningstjänsten att lättare få ut vatten för brandsläckning i fastigheten på respektive våningsplan. Kontrollrutin för stigarledningens funktion skall kunna redovisas.

Andra viktiga handlingar som bör finnas med vid tillsynen.

Dokumentation

 • Dokumentation över fastighetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) innehållande checklistor eller liknande som styrker genomförda kontroller
 • Fastighetens relationshandling (brandskyddsdokumentation)
 • Fastighetens brandcellsritningar