Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll syftar till att tidigt upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från en brandskyddssynpunkt.

Det är ert ansvar som fastighetsägare att ha ett tillfredställande brandskydd. Vid brandskyddskontrollen få ni hjälp att se över om något behöver åtgärdas eller ändras för att säkerställa en tillförlitlig anläggning.

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt gällande kontrollfristen. Dock behöver en sådan anläggning anmälas till sotningsdistriktet. Innan en sådan anläggning tas i bruk ska en brandskyddskontroll genomföras.

Av vem utförs brandskyddskontrollen och när?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som är utsedd och delegerad av Södertörns brandförsvarsförbund.

Så fungerar en brandskyddskontroll

Vid en brandskyddskontroll kontrolleras den enskilda anläggningens funktion och egenskaper ur en brandskyddssynpunkt håller en tillfredsställande nivå. Skorstensfejarteknikern gör en bedömning om anläggningens nuvarande funktion och egenskaper överensstämmer med de krav som ställdes när anläggningen togs i bruk. Under kontrollen kontrolleras bland annat de synliga ytorna av eldstaden och tillhörande delar så som spjäll och luckor. Rökkanalen inspekteras i hela sin längd både utvändigt och invändigt med en skorstenskamera. Detta medför att skorstensfejarteknikerna måste ha tillträdde till alla delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen sker i huvudsak okulärt men kan behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Anläggningen kontrolleras efter följande faktorer:

 • Sotbildning och beläggning.
  Kontroll av sotbildning och beläggningars omfattning och egenskaper utifrån en brandskyddssynpunkt.
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet.
  Här kontrolleras tak med de tillträdes- och skyddsanordningarna som krävs för att utföra sotning och brandskyddskontroll.
 • Temperaturförhållanden.
  Kontroll av nödvändigt avstånd till brännbart material.
 • Tryckförhållanden och täthet.
  Anläggningen bör kontrolleras så att dess täthet är sådan att brandfara inte föreligger.
 • Drift och skötsel.
  Kontroll av att sotning har utförts som det ska.

Efter brandskyddskontrollen får fastighetsägare eller nyttjanderättshavaren dokumentation över vad som ha kontrollerats och eventuella brister som upptäckts.

Brandskyddskontroll i särskilt fall

En brandskyddskontroll i särskilt fall beslutar kommunen eller delegerad personal om då det finns en risk för att det förekommer en brandfara. Kontrollen görs utanför fastställda frister och utförs för att säkra att fastighetsägaren ska kunna använda sin anläggning utan att det förekommer brandrisk.

En brandskyddskontroll i särskilt fall kan exempelvis beslutas om du som fastighetsägare vill börja använda en oanvänd, okontrollerad eldstad eller efter en eldstadsrelaterad brand.

Vad kostar brandskyddskontrollen?

Varje medlemskommun beslutar om priset (taxa) för brandskyddskontrollen.

Se avgifter/taxa.

Hur ofta ska anläggningen kontrolleras?

Det är Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska kontrolleras.

Se frister brandskyddskontroller.