Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i en anläggning för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand. Brandskyddskontrollen innebär en prövning av den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt. I huvudsak kontrolleras att anläggningen överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Av vem utförs brandskyddskontrollen och när?

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den brandskyddskontrollant som är delegerad av Södertörns brandförsvarsförbund. Södertörns brandförsvarsförbund är ansvarig för att brandskyddskontroller utförs (myndighetsutövning) och håller reda på hur ofta kontrollen ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags, se frister. Efter brandskyddskontrollen ska ägare eller nyttjanderättshavare få dokumentation över vad som har kontrollerats och vilka eventuella brister som upptäckts.

Omfattning av brandskyddskontrollen

Den enskilda anläggningens funktion och egenskaper kontrolleras ur brandskyddssynpunkt så att de överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Följande faktorer ska kontrolleras.

Checklista

 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet

  Här kontrolleras tak med de tillträdes- och skyddsanordningar som krävs för att utföra sotning och brandskyddskontroll.

 • Temperaturförhållanden

  Kontroll av nödvändigt avstånd till brännbart material.

 • Tryckförhållanden och täthet

  Anläggningen bör kontrolleras så att dess täthet är sådan att brandfara inte föreligger.

 • Drift och skötsel

  Kontroll av att sotning har utförts.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men kan behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

Vad kostar brandskyddskontrollen?

Varje medlemskommun beslutar om priset (taxa) för brandskyddskontrollen, se avgifter/taxa.

Åtgärdat föreläggande

I vårt myndighetsuppdrag ingår att följa upp förelägganden som inte är åtgärdade efter utförd brandskyddskontroll. När ni åtgärdat ert föreläggande ber vi er meddela detta till sotningsdistriktet i din kommun.
Kontaktuppgifter till sotningsdistrikten

Hur ofta ska anläggningen kontrolleras?

Det är Myndighet för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska kontrolleras, se frister brandskyddskontroller.