Sotning och rengöring

Det som enligt lagen om skydd mot olyckor måste sotas och rengöras regelbundet är eldstäder, värmepannor och imkanaler i storkök.

Vid sotning av eldstaden eller värmepannan ska även den tillhörande rökkanal (skorsten) rengöras från sot samt eventuella brukrester och tjärbildning, detta för att minska risken för soteld och sanitära olägenheter. Om några synliga avvikelser finns meddelar sotaren dessa muntligt på plats.

Med imkanal i storkök menas med skorsten eller frånluftskanalen mellan köket och taket där ofta en fläkt finns monterad.

Rengöring sker för att hålla ner fettbeläggningen som annars kan utgöra en brandrisk i och utanför imkanalen. En försmutsad kan också leda till försämrad funktion då filter och fläkt ofta täpps igen av fett vilket kan leda till lukt och rökutveckling.

Av vem utförs sotningen?

Sotning och rengöring utförs av entreprenörer som har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund. Entreprenören har i uppdrag att utföra sotning och håller också reda på hur ofta den ska göras och aviserar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren när det är dags.
Här hittar ni vem som utför sotning i er kommun.

Får jag som fastighetsägare sota själv eller använda mig av annan entreprenör?

Vill du som fastighetsägare själv ta ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning utförs och att det istället sker av dig eller någon annan sotningsentreprenör än den som kommunen har avtal med så har du rätt att göra det.

För att ansökan om egensotning ska beviljas behöver Södertörns brandförsvarsförbund först försäkra sig om att utförandet kommer att ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt samt att du eller den sotningsentreprenör som ska utföra sotningen har nödvändig kunskap för uppgiften och har den utrustning som krävs.

Mer information om egensotning samt blankett hittar du här.

Vad kostar en sotning?

Se gällande taxa här.

Hur ofta ska anläggningen sotas?

Sotning och rengöring ska utföras regelbundet. Hur ofta det ska ske beror bland annat på vad det är för objekt och hur mycket och ofta den används, se fristerna här.