Frågor och synpunkter

Har du synpunkter eller frågor angående våra avtalade sotningsentreprenörers tjänster bör du i första hand vända er till entreprenören i frågan. Dina synpunkter är en viktig del i deras systematiska kvalitetsarbete. Det är även entreprenören själv so bäst kan hjälpa er att reda ut om du har frågor om din rengöring (sotning), brandskyddskontroll, avisering eller fakturering.

Tycker du inte att du får rätt hjälp eller gehör från entreprenören kan du därefter vända er till oss.

Är sotning och brandskyddskontroll samma sak?

Nej. Sotning är rengöring och brandskyddskontroll är en kontroll av skicket på eldstad och rökkanal.

Varför måste en eldstad sotas? 
Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bostadsbränder. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand.  

Är sotning och brandskyddskontroll samma sak? 
Nej det är inte samma sak. Sotning är rengöring där sot/fett tas bort från eldstäder och rökkanaler medan brandskyddskontroll är en okulär kontroll där man kontrollerar att eldstadens/värmepannans/imkanalens funktion och egenskaper från en brandskyddssynpunkt så att den är säker att använda. Brandskyddskontroll är ett myndighetsutövande där eldstäder med tillhörande skorstenar och imkanaler i storkök regelbundet kontrolleras i syfte att identifiera brandrisker och förebygga eldstadsrelaterade olyckor. Brandskyddskontrollen kan liknas vid en bilbesiktning där man tittar på eldstadens skick, hur den använts, omgivande byggnadsdelar och status på skorsten avseende bland annat täthet. Allvarliga brister kan leda till anläggningen föreläggs med bland annat förbud och vite.    

Hur ofta ska brandskyddskontroll utföras och är det något som måste göras? 
Brandskyddskontroll är en kontroll att anläggningen är säker ur ett brandsäkerhetsperspektiv och ska utföras på alla eldstäder/värmepannor som används, oavsett hur ofta de används. Intervallerna beslutas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och är vart tredje eller vart sjätte år beroende på vilken eldstad du har och hur mycket den används. Några värmepannor ska kontrolleras en gång per år. Imkanaler (restauranger, skolor, dagis eller liknande) har en tidsintervall på vartannat år.

Mer information om kontrollfrister finns här. 

Hur ofta ska sotning utföras och är det något som måste göras? 
Även sotningen är något som ska göras. När det gäller eldstäder/värmepannor ska sotning ske varje år eller vart tredje år, beroende på hur mycket man eldar. Vissa värmepannor ska sotas tre gånger per år. Det är bra att stämma av med sotaren hur ofta just er eldstad/värmepanna ska sotas. Imkanler (restauranger, skolor, dagis eller liknande) ska rengöras en till sex gånger per år beroende på vilken typ det är.

Här kan du se vilka frister som gäller för er typ av eldstad.  

Får jag som fastighetsägare sota själv eller använda mig av annan entreprenör?
Vill du som fastighetsägare själv ta ansvaret för att rengöring (sotning) av din anläggning utförs och att det istället sker av dig eller någon annan sotningsentreprenör än den som kommunen har avtal med så har du rätt att göra det.
För att ansökan om egensotning ska beviljas behöver Södertörns brandförsvarsförbund först försäkra sig om att utförandet kommer att ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt samt att du eller den sotningsentreprenör som ska utföra sotningen har nödvändig kunskap för uppgiften och har den utrustning som krävs.

Mer information om egensotning/ byte av sotare finner ni här.

Vad kostar en sotning/brandskyddskontroll?
Varje medlemskommun beslutar om priser (taxan) för sotning respektive brandskyddskontroll.

Här kan du se vad priset är i er kommun.

Hur dokumenterar jag när jag har genomfört egensotning?
Ett av villkoren för att få sota ens egna anläggning är att du som fastighetsägare dokumenterar när du har sotat din anläggning. Denna dokumentation ska visas upp när sotningsdistriktet kommer och utför brandskyddskontrollen. Ett exempel på hur en sotningsjournal kan se ut har Brandskyddsföreningen tagit fram.

Länk till Brandskyddsföreningen hittar du här. 

Ytterligare frågor?
Kontakta sotningsdistriktet i er kommun i första hand.

Kontaktuppgifterna till respektive sotningsdistrikt finner ni här.