Frister brandskyddskontroll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om brandskyddskontroll MSBFS 2014:6. 

Länk till fristerna.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

 

Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja

kontrollfrist 3 år          

Om eldning sker med pellets i helautomatisk,
standardiserad anläggning som är speciellt konstruerad
för eldning med pellets

kontrollfrist 6 år

Om eldning sker i mycket begränsad omfattning

kontrollfrist 6 år

Om eldning sker i panna som ingår i en värmecentral
som står under kontinuerlig övervakning
av kvalificerad personal

kontrollfrist 6 år

Om eldning sker med annat bränsle

kontrollfrist 6 år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder

 

Eldning med fasta bränslen eller tung eldningsolja

kontrollfrist 3 år

Eldning med annat bränsle

kontrollfrist 6 år

Eldning sker för ett enskilt hushålls behov och eldstaden
inte är den primära källan för matlagning eller om eldstaden
är belägen i ett fritidshus  

kontrollfrist 6 år

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

 

Lokaleldstäder

 

För lokaleldstäder som utgör den primära källan
för uppvärmning av det utrymme där den står

kontrollfrist 3 år

För lokaleldstäder som inte utgör den primära källan
för uppvärmning av det utrymme där den står eller om
eldstaden är belägen i ett fritidshus

kontrollfrist 6 år

För lokaleldstäder som eldas uteslutande med gas

kontrollfrist 6 år

För lokaleldstäder som eldas med pellets i anläggning
som är helautomatisk och speciellt konstruerad
för eldning med pellets

kontrollfrist 6 år

Ett fritidshus där någon är folkbokförd eller permanent boende ska inte betraktas som fritidshus enligt dessa föreskrifter.

 

Imkanaler i restauranger eller andra större kök 

 

Imkanaler

kontrollfrist 2 år

Efter nyinstallation eller ändring av en anläggning ska tiden för kontrollfristen räknas från den första av dessa dagar; dagen när slutbesked utfärdats eller dagen när anläggningen började användas.

När ett slutbesked utfärdats enligt plan- och bygglagen (2010:900) får tiden fram till den första brandskyddskontrollen förlängas eller förkortas med upp till 18 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen.

När en ny anläggning börjat användas utan att slutbesked utfärdats får den första brandskyddskontrollen tidigareläggas med upp till 36 månader, om det behövs för planeringen av brandskyddskontrollen.

Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen. Ägaren, och i förekommande fall nyttjanderättshavaren, skall informeras om resultatet av kontrollen.

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Men anmälan om avställning ska göras till sotningsdistriktet. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk skall dock en brandskyddskontroll göras.