Brandfarliga varor hemma

Brandfarliga varor förekommer i många sammanhang i vårt dagliga liv – som bränslen, lösningsmedel eller rengöringsmedel. För det mesta klarar vi av att använda dem utan att olyckshändelser sker. Om olyckan är framme blir konsekvenserna ofta allvarliga.

Varje år brännskadas barn och vuxna och egendom förstörs på grund av bränder som startat genom felaktig eller olämplig hantering av brandfarliga varor. Om du hanterar och förvarar brandfarliga varor i hemmet är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt. I informationsfoldrarna nedan kan du läsa mer hur du ska hantera och förvara de brandfarliga varorna på ett säkert sätt.

Hur mycket brandfarliga varor får man ha hemma?

Hemma får man, sammanlagt förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Dessutom får man förvara högst 10 000 liter brandfarlig vätska klass 3 (eldningsolja och diesel) för uppvärm­ning och elproduktion, dock inte i själva bostaden. Om du har behov av att ha mer än detta hemma måste du söka tillstånd.

I hemmet får endast gasol för det egna behovet förvaras. Det normala behovet i ett hushåll anses vara en gasolbehållare för förbrukning och en i reserv. Utöver detta får annan brandfarlig gas (t ex acetylen) förvaras i ett utrymme som är brandtekniskt avskilt från bostaden. Om du har behov av större mängder än 60 liter gasol eller 5 liter annan brandfarlig gas måste du söka tillstånd.

Hur ska den brandfarliga varan förvaras?

Checklistan beskriver vad du ska tänka på vid förvaring av brandfarlig vara i hemmet. För mer information om hantering och förvaring av brandfarliga vätskor och gaser kan du läsa i informationsfolder Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö och Gasol för hem och fritid från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Checklista

  • Förvara brandfarliga varor i originalförpackningen, på lämplig plats och oåtkomligt för barn

  • Förvara så liten mängd brandfarliga varor som möjligt i din bostad

  • I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor förvaras i vinds- eller källarförråd