Taxa för utlämnande av allmän handling

I våra grundlagsskyddade rättigheter ingår att på stället få ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt. Önskar man däremot få en kopia eller avskrift av en handling tas en avgift ut enligt nedanstående taxa.

Avgift för kopior och för utskrift ur datasystem 

Gratis för de första nio sidorna (dubbelsidig kopiering räknas som två sidor). 

  • 70 kronor för den tionde sidan 
  • 3 kronor för varje sida därutöver 

Priserna gäller även när handling sänds till beställaren via telefax.

Avgift för avskrift av allmän handling eller för utskrift av ljudbandsupptagning 

125 kr per påbörjad fjärdedels timme. 

Avskrift görs i mån av tid. Möjlighet finns att ta del av handlingen på stället.

Avgift för elektroniskt utlämnande

125 kr per påbörjat fjärdedels timme. 

Eventuell kostnad för databärare såsom CD skiva eller USB minne tillkommer. 

Myndigheten är inte skyldig att lämna ut handling elektroniskt (2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen). Myndigheten avgör om handlingen lämpar sig för elektroniskt utlämnande. 

Särskilda avgifter i undantagsfall

När någon begär ut handlingar från Södertörns brandförsvarsförbund i sådan omfattning att medarbetarna inte kan hantera beställningen inom ordinarie arbetstid eller om extra personal måste anställas, ska kostnad tas ut för det arbete som beställningen medför. Avgift tas ut med 125 kr per påbörjad fjärdedels timme. 

Avgift från första sidan vid återkommande småbeställningar. 

Vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet är det möjligt att vid varje beställning ta betalt redan från och med den första sidan.   

Erläggande av betalning enligt denna taxa

  • Ersättning ska betalas till Södertörns brandförsvarsförbund.
  • Myndigheten kan kräva att betalning sker innan handlingen skickas till beställaren.
  • Portokostnad tillkommer om försändelsen väger mer än 20 gram.
  • Postförskottsavgift eller annan särskild kostnad kan tillkomma.
  • Försändelser med sekretessbelagda handlingar rekommenderas. Avgiften för detta tillkommer.
  • Eventuell emballagekostnad kan tillkomma.

Avgift ska inte tas ut om utlämnandet sker för ändamål som bedöms vara av intresse för Södertörns brandförsvarsförbund. 

Taxa ska inte räknas upp varje år utan förändring av taxa sker genom beslut i direktionen.

Den föregående taxan som gäller allmän handling upphör vid samma tidpunkt som den nya taxan börjar gälla.