Handlingsprogram

​​​​​​​​​​​​​​​​​Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun anta ett handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor som kan leda till räddningsinsats. Direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund beslutar enligt förbundsordningen om handlingsprogrammet för medlemskommunerna.

Handlingsprogrammet har en relativt lång livslängd, med övergripande mål och verksamhetsbeskrivningar. Avsikten är att de kommunala förvaltningarna och Södertörns brandförsvarsförbund ska verka för att även andra organisationer och myndigheter ska sträva mot de mål som anges i handlingsprogrammet. Målen är baserade på Södertörns brandförsvarsförbunds vision där trygghet och säkerhet prioriteras.

Vi har i detta handlingsprogram (2020-2023) tagit fram fyra inriktningar som på ett övergripande plan ska styra och stödja Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet framåt.

  • Alla inom vårt område ska leva i en trygg och säker hemmiljö avseende brand och andra olyckor
  • Vi ska skapa förutsättningar för effektiva räddningsinsatser
  • Vi ska vara motståndskraftiga mot störningar
  • Vi ska främja en hållbar utveckling

Läs hela handlingsprogrammet 2020-2023 här