Vår värdegrund

Bilden visar medarbetare på Södertörns brandförsvarsförbund

Värdegrund handlar ytterst om relationer mellan människor och hur vi behandlar varandra. För att klara vårt uppdrag och nå våra mål enas vi kring ett gemensamt förhållningssätt. Värdegrunden vägleder oss i det dagliga arbetet och ska genomsyra vårt agerande och våra beslut. Den ska bestämma hur vi prioriterar och fördelar resurser, hur vi kommunicerar och hur vi rekryterar. 

Vår vision 

Sveriges mesta räddningstjänst  

Vår berättelse  

Vi är Sveriges mesta räddningstjänst. Vi har ett samhällsansvar som vi gillar och vi tar vårt uppdrag ett steg längre. Vi gör alltid lite mer än vad som förväntas av oss, strävar alltid mot att göra vårt bästa och med glädje delar vi med oss av vår kunskap. Vi arbetar alltid utifrån att de vi möter, verkar för och samarbetar med ska uppleva den bästa, tryggaste och säkraste servicen i en miljö som präglas av tillit. Ett hållbart samhälle är det bästa samhället och det skapar vi tillsammans.  

Att alltid leverera mest på bästa sätt förpliktigar. Det räcker inte med att vi bara säger det. Att alltid vara den bästa versionen av oss själva, att vara etta, är ett val vi måste göra varje dag. I varje arbetsuppgift. I varje uppdrag. Etta för oss innebär en glöd inom oss som inte går att släcka med allt vatten i världen. 

Våra värdeord

Våra tre värdeord leder oss i vårt dagliga arbete för att uppnå vår vision.  

  • Säkerhet - Vi har säkerhet i fokus varje dag. 
  • Tillit -Tillsammans med oss ska alla känna sig välkomna och trygga.
  • Kompetens - Vi har kunskap och delar med oss. 

Läs vår värdegrund

Vår uppförandekod

Grunden för uppförandekoden är vår värdegrund, som vägleder oss i allt vi gör. Vår framgång
avgörs av hur väl vi samarbetar. Ett gott samarbete ställer krav på tillit, öppenhet och villighet
att dela med sig av kunskap – att leda och låta sig ledas. Att beslut, order och regler
respekteras och följs är en förutsättning för att nå resultat. Säkerhetsmedvetande
ingår också av naturliga skäl.

Att se varje medarbetares potential som en tillgång ingår också i uppförandekoden och
innebär att Sbff tar avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och
övergrepp. Medarbetare missbrukar inte heller sin maktställning eller profession, varken i
yrkesroller eller i övriga relationer.
Läs vår uppförandekod