Behandling av personuppgifter

Södertörns brandförsvarsförbund respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Personuppgiftsansvar

Södertörns brandförsvarsförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Rättigheter längre ned på sidan.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig. 

Södertörns brandförsvarsförbund hanterar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. Syftet är att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service på ett rättsäkert vis.

Vem har tillgång till dina uppgifter? 

Dina uppgifter kan delas inom Södertörns brandförsvarsförbund. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Informationsskyldighet

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att förbundet får ta del av dem. Du ska få reda på när vi sparar information om dig.  

Du har bland annat rätt att få veta:

  • Varför vi behöver dina personuppgifter.
  • Vilken laglig grund vi har för behandling av dina uppgifter.
  • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas.

Rättigheter

Om du upplever att dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att begära rättelse. Du som tidigare har samtyckt till en behandling har också rätt att ta tillbaka det samtycket. Vill du veta vad som finns sparat om dig som person, skicka en undertecknad begäran till oss. 

  1. Kontakta i första hand förbundets personuppgiftsombud för att rätta eller justera felaktigheter som uppkommit. Eller för att begära ut dina personuppgifter.
  2. Om du har frågor och synpunkter kring förbundets hantering av personuppgifter kontaktar du i första hand förbundets personuppgiftsombud.
  3. Om du inte är nöjd med förbundets hantering av dina personuppgifter kan du därefter göra ett klagomål till datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kameraövervakning i enlighet med kameraövervakningslagen

Kameraövervakning används för att vi ska kunna säkerställa ökad trygghet och säkerhet inom anläggningsområdet. Södertörns brandförsvarsförbund är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav riskbedömning av de sammanslagna aspekterna. Läs mer om vilken typ av kameraövervakning vi hanterar samt på vilken rättslig grund.

Kamerabevakning och UAV

Sbff använder kamerabestyckad UAV, drönare i vardagligt tal, för att skapa bättre lägesbilder vid våra insatser. UAV är ett viktigt och väldigt användbart verktyg för oss och leder till att vi kan utföra snabbare och mer effektiva insatser. Bilderna från vår UAV kan ses av vår insats- och ledningspersonal samt av samverkande myndigheter under pågående insats men raderas sedan automatiskt. Bilder och filmer från UAV kan även komma att lagras för att användas i utbildnings- och övningssyfte men kommer då inte innehålla personuppgiftslagring enligt GDPR eller personövervakning enligt Kamerabevakningslagen.

Kameran på en UAV är enligt en prejudicerande dom att betrakta som en bevakningskamera i lagens mening och är därmed i grunden tillståndspliktig för en myndighet att använda. Kamerabevakning regleras i Kamerabevakningslagen (2018:1200) som syftar till att skydda den personliga integriteten. Sbff lägger stor vikt vid att alltid så långt det är möjligt skydda den personliga integriteten och vi gör alltid en intresseavvägning när flygning med UAV är aktuellt och utför våra flygningar så att de ska störa så lite som möjligt. Vi har som myndighet tillstånd att bedriva kamerabevakning från UAV enligt 10 § i KBL under pågående räddningsinsatser. I övrig verksamhet planerar vi flygning och bildupptagning så att personer varken varaktigt eller regelbundet fångas av kameran på ett sätt som gör dem möjliga att identifiera, vilket innebär att den delen av verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 § i KBL.

Offentlighetsprincipen

Södertörns brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Ytterligare information om dataskyddsförordningen

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen. Där hittar du också fördjupad information kring regler och tillämpningar.

Förbundets informationsskyldighet

Dina rättigheter

Laglig eller rättslig grund