Kameraövervakning

Varför använder vi kameraövervakning?

Kameraövervakning används för att vi ska kunna säkerställa ökad trygghet och säkerhet inom anläggningsområdet. Södertörns brandförsvarsförbund är väl införstådd med de höga krav som GDPR ställer på kameraövervakning och utför därav riskbedömning av de sammanslagna aspekterna.

Vilken typ av kameraövervakning hanterar vi samt på vilken rättslig grund?

Inspelning av video

Att stävja vistelse av obehöriga inom anläggningsområdet utgör ett stöd för bevakning och förebyggande arbete kring händelser som utgör skada mot egendom samt vid utredning av konstaterat brott såsom skadegörelse eller stöld.

Rättslig grund: Vi hanterar kameraövervakning med stöd i ”intresseavvägning”.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Syftar till som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd i ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Din integritet är mycket viktig för oss. Material kan komma att behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Södertörns brandförsvarsförbund samarbetar med avseende säkerhet och bevakning, IT-drift av kamerasystem eller felanmälan och fjärrsupport av säkerhetshändelser. Dessa parter får dock inte använda uppgifter om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster de anlitas för och enbart på de villkor som Södertörns brandförsvarsförbund. De uppgifter som vi samlar in från dig lagras i länder godkända enligt GDPR.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparar vi inspelat material?

Personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetsinformation, dock 30 dagar som längst. Södertörns brandförsvarsförbund kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Södertörns brandförsvarsförbunds rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en utredning eller juridisk process.

Kontaktinformation

Har du några frågor om hur vi hanterar personuppgifter, begära registerutdrag, göra rättelse, önska radering eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter vänligen mejla Södertörns brandförsvarsförbund dataskyddsombud på GDPR@sbff.se

Om du tycker att Södertörns brandförsvarsförbund behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.